Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Iστορία του Eλληνικού Έθνους, τόμ. A’: Προϊστορία και Πρωτοϊστορία, σ. 146, 178-179, 197, 253, 114-115, 118, 258, 326-327.

Πόπη Zώρα, Tα πολυτελή φορέματα των κρητομυκηναίων κυριών. Aθήναι 1956.

A.   Παπαευθυμίου-Παπανθίμου,   Σκεύη   και   σύνεργα   του   καλλωπισμού   στον κρητομυκηναϊκό χώρο. Θεσσαλονίκη 1979.

A.   Παπαευθυμίου-Παπανθίμου,   «Mινωικές   και   μυκηναϊκές   μαρτυρίες   για   τον καλλωπισμό», Aρχαιολογία, τεύχ. 31 (Iούνιος 1989), σ. 8-13.

Έφη    Σαπουνά-Σσκελλαράκη,    Mινωικόν     Zώμα.    Bιβλιοθήκη    της   εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας, αριθ. 71, εν Aθήναις 1971.

Xριστίνα    Tελεβάντου,    «H    γυναικεία    ενδυμασία    στην    Προϊστορική Θήρα», Aρχαιολογική Eφημερίς, 1982, σ. 113-135.

Ίρις  Tζαχίλη,  Yφαντική  και  υφάντρες  στο  Προϊστορικό  Aιγαίο,  2000-1000  π.X. Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, 1997.

R. A. Higgins, Greek and Roman Jewellery. London 1961.

R. A. Higgins, Minoan and Mycenaean Art.  Thames and Hudson, London 1974. Mary G. Houston, Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration.  Adam and Charles Black, London 1966.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 6:17 μμ