Βιβλιογραφία ( Ενδεικτικά )

Mary G. Houston, Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. Adam and Charles Black, London 1966 (Δεύτερη έκδοση).

Catherine Saunders, Costume in Roman Comedy. AMS Press, New York 1966. Judith Lynn Sebesta και Larissa Bonfante (επιμέλεια), The World of Roman Costume. The University of Wisconsin Press, Wisconcin 1994 (όπου πλούσια βιβλιογραφία και κατάλογος γραπτών πηγών, σ. 249- 261).

Lillian Wilson, The Roman Toga. Baltimore 1924.

Lillian Wilson, The Clothing of the Ancient Romans. Baltimore 1938.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 6:20 μμ