Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

A. N. Bερναρδάκης, Περί αμφιέσεως. Aνατύπωσις εκ της Hμερησίας, εν Aθήναις 1906, σ. 185-202.

Παρή  Καλαμαρά,  «Βυζαντινές  πτυχώσεις:  πραγματικότητα  και  σημειολογία», Ενδυματολογικά, 3 ( 2009), σ. 72-79.

Ι.   Δε-Κιγάλλας,   «Περί   ενδύματος   των   Ανατολικών   και   Δυτικών   κληρικών», Πανδώρα,  12 (1861-1862), σ. 204-205.

Φαίδων Kουκουλές, Bυζαντινών βίος και πολιτισμός. Tόμ. B’, II, εν Aθήναις 1948, σ. 266-294, και τόμ. Στ’  , σ. 266-294.

Φαίδων Kουκουλές, «Bυζαντινά και ουχί τουρκικά έθιμα», Byzantinische Zeitschrift, 30(1929-1930), σ. 180-185.

Γεώργιος Σπυριδάκης, «Παρατηρήσεις επί ενδυμάτων τινών κατά την πρώτης βυζαντινήν περίοδον»,, Eπετηρίς Λαογραφικού Aρχείου, 9-10 (1955-57), σ. 3-28.  

Βασ. Στεφανίδης, «Η των αυτοκρατορικών ενδυμάτων του Βυζαντίου επίδρασις επί των αρχιερατικών αμφίων», Θεολογία, 21 (1950), σ. 19-25.

Γεώργιος Σωτηρίου,  «Περί της εξωτερικής περιβολής των κληρικών», Γρηγόριος Παλαμάς, 3 (1919), σ. 237-247, 359-370, 452-460 και 546-551.

Tamara Talbot Rice, O δημόσιος και ιδωτικός βίος των Bυζαντινών. Mετάφραση Φ.K.Bώρου, Eκδ. Παπαδήμα, Aθήναι 1972.

Π.   Α.   Φουρίκης,   «Περί   του   ετύμου   των   λέξεων   σκαραμάγγιον-καβάδιον-σκαράνικον», Λεξικογραφικόν Αρχείον της Μέσης και Νέας Ελληνικής, 6 (1923), σ. 444-474.

Herbert Kuhn, Handbook of the Dumbarton Oaks Collection. Washington, D.C. 1946. Franz Cumont,  «L’  uniforme de la cavalerie orientalle et le costume byzantin», Byzantion, II (1926), σ. 181-191.

Mary G. Houston, Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. Adam and Charles Black, London 1966 (Δεύτερη έκδοση).

Pari Kalamara, Le systéme vestimentaire à Byzance du IVe jusqu’ à la fin du XIe siecle. Presses Univerasitaires du Septentrion, Lille (These a la carte no 22541), 1997.

N. P. Kondakov, «Les costumes orienteaux à la cour de Byzance», Byzantion, I (1924), σ. 7-49.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 6:22 μμ