Αρχές Βιοχημείας

Οπτικοακουστικό ύλικό στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Wiley με παιχνίδια, τεστ, περιλήψεις κλπ που συνοδεύει το βιβλίο Interactive concepts IN Biochemistry, R. Boyer, 2η έκδοση