Διάλεξη για την Τριβή (MIT opencourseware, Καθηγητής Walter Lewin)