Αν δεχτούμε ότι οι θεωρίες κινούνται σε ένα δίπολο

Ενδιαφέροντα χρήστη