επίλυση προβλημάτων και ανώτερων λειτουργιών της σ