• Η έννοια του Μεσαίωνα και του Βυζαντίου: γέννηση, εξέλιξη και σύγχρονη πρόσληψη των όρων. Οι πρώτοι μεταχριστιανικοί αιώνες στην Ευρώπη.
  • Η πρωτοβυζαντινή άνθηση. Οι 'βάρβαροι' της Ευρώπης, 5ος-8ος αιώνας.
  • Η Καρολιγγειανή Αναγέννηση.
  • Η μεσοβυζαντινή τέχνη. Το ισλάμ.
  • Η Οθωνική τέχνη.
  • Ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη στο γύρισμα της χιλιετηρίδας.
  • Το Ρωμανικό στιλ: διαμόρφωση και εξάπλωση.
  • H καταγωγή και εξάπλωση του Γοτθικού στιλ.
  • Το ώριμο Γοτθικό στιλ.
  • Το όψιμο Γοτθικό στιλ.