Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο ενότητες που εξετάζουν την έννοια της εντροπίας, του αποσπάσματος, της συλλογής, του αρχείου και του ανοίκειου, μέσα από τον πλαστικό πειραματισμό και τις μορφολογικές  δυνατότητες που παρέχουν τα υλικά  και οι τεχνικές.