Εκπαιδευτικά προγράμματα βάσει πρωτόκολλων συνεργασίας με ακαδημαϊκούς φορείς & ιδρύματα και δράσεις αποκέντρωσης