Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή Αρχείο Introduction

.

2 - Μοντέλο Jellium Αρχείο Jellium model

.

3 - Περιοδικότητα και κρυσταλλική δομή. Αρχείο Periodicity

.

4 - Εισαγωγή στη μέθοδο Γραμμικός Συνδυασμός Ατομικών Τροχιακών Αρχείο LCAO

.

5 - Ημιαγωγοί Αρχείο Semiconductors

.

6 - Μοντέλο συζευγμένων εκκρεμών Αρχείο Ionic motion

.