Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Παρουσίαση της Υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης και εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές στο πλαίσιο της Νέας Μάθησης Αρχείο Πρακτική άσκηση και επαγγελματικές διαδρομές στο πλαίσιο της Νέας Μάθησης 1

1

2. Ποιοτικές Αρχές της Π.Α. / Καινοτόμος Προσέγγιση «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» http://neamathisi.com/learning-by-design Αρχείο Πρακτική άσκηση και επαγγελματικές διαδρομές στο πλαίσιο της Νέας Μάθησης 2

2

3. Μετασχηματίζοντας… το Πρότυπο Μάθησης στην Εκπαίδευση. Αρχείο Μετασχηματίζοντας το πρότυπο μάθησης στην εκπαίδευση

3

Αρχείο Μάθηση και παιχνίδι - Μουσείο Σακελλαρίου - επιμέλεια άρθρου

3

4. Η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος Αρχείο ΓΝΩΘΙ ΤΟ CURRICULUM

4

5. Αναλυτικά Προγράμματα και ΔΒΜ Αρχείο Αναλυτικά Προγράμματα και ΔΒΜ

5

6. «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Δράσεις-Παρεμβάσεις στην Εκπαίδευση των Μελλοντικών Νηπιαγωγών του Π.Ι. στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Νέες προοπτικές ... στην εποχή της κρίσης» Αρχείο Καινοτόμες Παιδαγωγικές Δράσεις

Αρχείο Αναπτυξιακά...Επιμόρφωση - Τάξεις της Χαράς

7. Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών / Αντιπροσωπευτικές Ιδέες και Παιδαγωγικά Ρεύματα Αρχείο Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών

7

Αρχείο Παιδαγωγικά Ρεύματα και Ιδέες

8. Σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης Αρχείο Σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης

8

9. Συνεργασία Οικογένειας και Νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της Μετάβασης του Παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη Αρχείο Σχολική Ετοιμότητα και Μετάβαση

Αρχείο Portfolio - Μετάβαση - Παιδιά με μη τυπική ανάπτυξη

10. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Αγωγή στο Σύγχρονο Σχολείο / Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Θρησκευτικής αγωγής. Αρχείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Αγωγή στο Σύγχρονο Σχολείο

10

11. Στρατηγικές Προώθησης της Μάθησης των παιδιών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: Ένα μοντέλο διδασκαλίας. Αρχείο Στρατηγικές Προώθησης της μάθησης

11

12. Ένα «Project για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 4-8 ετών» στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Καντονίου της Ζυρίχης. Αρχείο Ελβετικό Μοντέλος - Project 4-8

12

13. Εκπαιδευτικοί: Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι της Γνώσης. Προσόντα, Επαγγελματική Μάθηση, Κινητικότητα. Αρχείο Εκπαιδευτικοί - Οι Σύγχρονοι Εργαζόμενοι της Γνώσης

13