Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο ecourse για φοιτητές
Ένας σύντομος οδηγός χρήσης του ecourse για τους φοιτητές.
1. Πληροφορική, ΤΠΕ, Μαθησιακές τεχνολογίες, Εκπαιδευτική τεχνολογία Αρχείο Διερεύνηση υπάρχουσας γνώσης

Διερεύνηση υπάρχουσας γνώσης

2. Δυνατότητες των ΤΠΕ για ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία Αρχείο Πολυμέσα - Πολυμεσικά Στοιχεία

Πολυμέσα - Πολυμεσικά Στοιχεία

Αρχείο Πολυμεσικά στοιχεία: κείμενο

Πολυμεσικά στοιχεία: κείμενο

Αρχείο Υπερκείμενο

Υπερκείμενο

Αρχείο Πολυμέσα

Πολυμέσα

3. Λογισμικό και Τεχνολογίες για παιδαγωγική αξιοποίηση Αρχείο ΤΠΕ για παιδαγωγική αξιοποίηση

ΤΠΕ για παιδαγωγική αξιοποίηση

4. Οι θεωρίες μάθησης και ο ρόλος τους Αρχείο Εργαλεία γνώσης στην ψηφιακή εποχή

Εργαλεία γνώσης στην ψηφιακή εποχή

5. Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Αρχείο Διδασκαλία και μάθηση υποστηριζόμενη από ΤΠΕ

Διδασκαλία και μάθηση υποστηριζόμενη από ΤΠΕ

Διεύθυνση URL Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΔΕΠΠΣ)
6. Διδακτικοί στόχοι – Γνωστική και άλλες ταξινομίες Διεύθυνση URL Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Αρχείο Η αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom

Η αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom

7. Νοηματοδοτημένη μάθηση και γνωστικά εργαλεία: θεωρητική προσέγγιση Αρχείο Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

Κεφάλαιο του βιβλίου:

Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

8. Νοηματοδοτημένη μάθηση και γνωστικά εργαλεία: τεχνολογική προσέγγιση Αρχείο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Αρχείο Εννοιολογικός χάρτης: ιστοεξερεύνηση

Εννοιολογικός χάρτης: ιστοεξερεύνηση

Αρχείο Εννοιολογικός χάρτης: παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ

Εννοιολογικός χάρτης: παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ

9. Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: ψηφιακό σχολείο Αρχείο Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Αρχείο Ψηφιακό σχολείο: το παράδειγμα της Φυσικής

Ψηφιακό σχολείο: το παράδειγμα της Φυσικής

10. Εκπαιδευτικά σενάρια με την υποστήριξη των ΤΠΕ Αρχείο Εκπαιδευτικό σενάριο

Εκπαιδευτικό σενάριο

11. Εκπαιδευτικά σενάρια με την υποστήριξη των ΤΠΕ Αρχείο Δομή εκπαιδευτικού σεναρίου

Δομή εκπαιδευτικού σεναρίου