Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή στο SPSS- Συνάφεια και Συσχέτιση-Έλεγχος μέσης τιμής και μέσων τιμών. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο Διαφάνειες Ι

Διαφάνειες

Αρχείο Διαφάνειες ΙΙ

Συνέχεια διαφανειών

2. Προσαρμογή μοντέλου απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης Αρχείο Διαφάνειες δεύτερης θεματικής ενότητας

Προσαρμογή του μοντέλου της απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης. Ερμηνεία συντελεστών. Υποθέσεις για τα σφάλματα

3. Δείκτριες μεταβλητές στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Αρχείο Διαφάνεις Τρίτης Θεματικής ενότητας

Δείκτριες

Αρχείο Αρχεία δεδομένων

Αρχεία δεδομένων

Αρχείο Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Διδακτικές Σημειώσεις

4. Βασικοί διαγνωστικοί έλεγχοι στην απλή (πολλαπλή) γραμμική παλινδρόμηση Αρχείο Έλεγχος κανονικότητας

Διαφάνεις και υλικός μαθήματος 

Αρχείο Σταθερή διακύμανση

Η υπόθεση της σταθερής διακύμανσης

Αρχείο Ορθότητα μοντέλου

Διαφάνειες

Αρχείο Αρχεία δεδομένων

Αρχεία δεδομένων

Αρχείο Πρόβλημα ορθότητας μοντέλους Σημειώσεις

Σημειώσεις

5. Συσχετισμένα σφάλματα Αρχείο Διαφάνειες

Υλικό

Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

Αρχείο Αρχεία δεδομένων

Αρχεία δεδομένων

6. Ακραίες και επηρεάζουσες παρατηρήσεις Αρχείο Διαφάνειες

Διαφάνεις και υλικό μαθήματος

Αρχείο Αρχεία δεδομένων

Αρχεία δεδομένων

7.Πρόβλημα συγγραμικότητας και αντιμετώπισή του Αρχείο Διαφάνειες

Υλικό

Αρχείο Αρχεία δεδομένων

Αρχεία δεδομένων και σύνταξης

8. Ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες Αρχείο Διαφάνειες

Διαφάνεις

Αρχείο Αρχείο δεδομένων

Υλικό

9.Λογιστική Παλινδρόμηση Αρχείο Διαφάνειες

Διαφάνειες

Αρχείο Πρόχειρες βοηθητικές σημειώσεις

Διαφάνειες

Αρχείο Αρχείο δεδομένων

Αρχείο δεδομένων

10. Επαναληπτικές μετρήσεις (One Way Anova Repeated Measures) Αρχείο Διαφάνειες

Υλικό

Αρχείο Αρχείο δεδομένων

Αρχείο δεδομένων

11. Reliability Analysis Αρχείο Διαφάνειες

Υλικό

Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

Αρχείο Αρχείο δεδομένων

Αρχείο δεδομένων

12. Παραγοντική Ανάλυση Αρχείο Διαφάνειες

Υλικό

Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

Αρχείο Αρχείο δεδομένων

Αρχείο δεδομένων

13. Two way anova Repeated Measures Αρχείο Διαφάνειες

Υλικό

Αρχείο Αρχείο δεδομένων

Αρχείο δεδομένων