Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Υπολογιστές Ι

  Διδάσκoντες : Δ. Παπαγεωργίου, Ε. Λοιδωρίκης

  Περιγραφή Μαθήματος : Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Fortran. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις. Είσοδος/έξοδος. Λήψη αποφάσεων. Βρόγχοι επανάληψης. Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι πίνακες. Υποπρογράμματα τύπου function και subroutine.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος : Το μάθημα Υπολογιστές Ι εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του προγραμματισμού μέ την χρήση της έκδοσης της GNU FORTRAN 90/95. 

  Λέξεις Κλειδιά : Προγραμματισμός, fortran, υποπρόγραμμα, βρόγχος, έλεγχος, πίνακας, συναρτήσεις

 • 1 - Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η δομή του υπολογιστή. Τα επιμέρους τμήματα του ΗΥ. 

  Λέξεις κλειδιά : Δομή υπολογιστή, ψηφιακό, αναλογικό, δυαδικό σύστημα αρίθμησης,RAM, ROM

 • 2 - Δομή του προγράμματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Παρουσίαση της δομής ενός προγράμματος. Πως γράφεται γράφεται το πρόγραμμα. Από τι αποτελείται αποτελείται ένα πρόγραμμα πρόγραμμα.

  Λέξεις κλειδιά : εντολή, συμβολικό όνομα

 • 3 - Τύποι δεδομένων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τύποι δεδομένων και πράξεις. Σύνθετες αριθμητικές αριθμητικές παραστάσεις. Κανόνες υπολογισμού σύνθετων παραστάσεων. Μικτή αριθμητική.

  Λέξεις κλειδιά : ακαριαίος , δεκαδικός, παράσταση, πραγματικοί αριθμοί

 • 4 - Μεταβλητές και πράξεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας :  Τι είναι οι μεταβλητές μεταβλητές. Εντολή ανάθεσης ανάθεσης τιμή. Τι γίνεται γίνεται με τις μονάδες μονάδες μέτρησης μέτρησης ;

  Λέξεις κλειδιά : προκαθορισμένος κανόνας, αποτέλεσμα, επέκταση, μεταβλητές.

 • 5 - Εντολή IF

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τι χρειάζεται χρειάζεται η εντολή IF. Συντακτικό Συντακτικό της εντολής εντολής IF. Τι συγκρίσεις συγκρίσεις μπορεί να γίνουν ; Πως λειτουργεί λειτουργεί η εντολή IF

  Λέξεις κλειδιά : έλεγχος, σύγκριση, συνθήκη, τμηματική εντολή

 • 6 - Εντολή DO

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Ο βρόγχος στην Fortran. Επαναλήψεις - η εντολή DO. Τι χρειάζεται χρειάζεται η εντολή DO ; Πως λειτουργεί λειτουργεί η εντολή DO. Αναδρομικές Αναδρομικές σχέσεις. Συντακτικό Συντακτικό της εντολής εντολής DO.

  Λέξεις κλειδιά : επανάληψη, εντολή μορφοποίησης, αναδρομικές σχέσεις.

 • 7 - Μονοδιάστατοι πίνακες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Παρουσίαση του μονοδιάστατου πίνακα. Γιατί χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε πίνακες πίνακες; Δήλωση μονοδιάστατων πινάκων. Μέγεθος πίνακα. Ανάθεση τιμών σε πίνακα. Μέθοδος  Ελαχίστων Τετραγώνων.

  Λέξεις κλειδιά : ανάθεση τιμής, δήλωση, μέγεθος πίνακα, ταξινόμηση στοιχείων πίνακα

 • 8 - Πολυδιάστατοι πίνακες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πίνακες πολλών διαστάσεων. Δήλωση πολυδιάστατων πινάκων. Αποθήκευση πίνακα στη μνήμη. Υπολογισμός ίχνους τετραγωνικού πίνακα.

  Λέξεις κλειδιά : αποθήκευση πίνακα, αντιγραφή, πολλαπλασιασμός πινάκων

 • 9 - Συναρτήσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Οι συναρτήσεις σε ένα πρόγραμμα Fortran. Δήλωση - κλήση μιας συνάρτησης. Εισαγωγή πινάκων σε συναρτήσεις. Γιατί εισάγουμε μόνο το πλήθος των ενεργών στοιχείων και όχι την μέγιστη διάσταση του πίνακα;

  Λέξεις κλειδιά : τύπος συνάρτησης, μεταβλητές εισόδου, όνομα συνάρτησης, αποτέλεσμα

 • 10 - Υποπρογράμματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Υπορουτίνες... και οι διαφορές με τις συναρτήσεις. Πότε να χρησιμοποιούμε συνάρτηση και πότε υπορουτίνα; 

  Λέξεις κλειδιά : κλήση υπορουτίνας, ομάδα εντολών, πράξη, υπορουτίνα SWAP

 • Βιβλιογραφία

  • FORTRAN 77/90/95 & FORTRAN 2003, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΟΣ,Κλειδάριθμος(2008)
  • Από τη FORTRAN 77 στη FORTRAN 90 , Στ. Κλημόπουλος - Αθ. Τσουροπλής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών