Περιγραφή θέματος

 • 1. Η μελέτη των Οικονομικών (The study of economics)

  - UNIT 1 from the book: "English for Students of Economics: Microeconomics", by J.Stefan.

 • 2. Παράγοντες παραγωγής (Factors of Production)

  UNIT 2 from the book: "English for students of Economics: Microeconomics" by J.Stefan.

 • 3. Προσφορά και τη ζήτηση (Supply and Demand)

  UNIT 3 from the book: "English for Students of Economics: Microeconomics", by J.Stefan

 • 4. Ελαστικότητα (Elasticity)

  UNIT 4 from the book: "English for Students of Economics. Microeconomics", by J.Stefan.

 • 5. Αγορά προϊόντων (Product and factor markets)

 • 6. Αγοραστική συμπεριφορά (Consumer behaviour)

  UNIT 6 from the Book "English for students of Economics: Microeconomics", by J.Stefan.

 • 7. Θεωρία παραγωγής (Production theory)

  Unit 7 from the book "English for Students of Economics. Microeconomics", by J.Stefan.

 • 8. Κόστος (Costs)

 • 9. Δομή της αγοράς (Market structure)

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  English for Students of Economics : Microeconomics, Joan Stefan, Εκδόσεις: Τυπωθήτω, 1999

  Microeconomics, Roger A. Arnold Cengage Learning, 2013

  Microeconomics, Roger A. Arnold Cengage South-Western, 2000

  Microeconomics, Paul R. Gregory, Roy Ruffin HarperCollins Publishers, 1994

  Microeconomics, William Boyes, Michael Melvin Cengage Learning, 2010

  Microeconomics, R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O'Brien Pearson Prentice Hall, 2006

  Microeconomics, Robert Burton Ekelund, Robert D. Tollison Scott, Foresman, 1988

  Microeconomics, David Besanko, Ronald Braeutigam John Wiley & Sons, 2010