Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Εισαγωγή στην ανοσία

 • 2. Κύτταρα και ιστοί του ανοσοποιητικού συστήματος

 • 3. Φυσική ανοσία, φλεγμονή

 • 4. Αντιγόνα, αντισώματα

 • 5. Αντίδραση Ag-Ab, ανασυνδυασμός

 • 6. Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας (MHC)

 • 7. Ο Τ κυτταρικός υποδοχέας (TCR)

 • 8. Ωρίμανση Β και Τ λεμφοκυττάρων

 • 9. Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων

 • 10. Ενεργοποίηση των Β κυττάρων

 • 11. Δραστικοί μηχανισμοί κυτταρικής ανοσίας

 • 12. Δραστικοί μηχανισμοί χυμικής ανοσίας

 • 13. Ανοσολογική ανοχή

 • 14. Kύτταρα Φυσικοί φονείς και Λεμφοκύτταρα της Φυσικής Ανοσίας

 • 15. Ασθένειες υπερευαισθησίας

 • 16. Καρκίνος και ανοσιακή απάντηση

 • 17. Ανοσοανεπάρκειες

 • Βιβλιογραφία