Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών

  Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα

 • 1. Βασικά σημεία της κβαντομηχανικής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζεται η χρονο-εξαρτώμενη εξίσωση του Schrödinger, η στάσιμη εξίσωση του Schrödinger, τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού, το άτομο του υδρογόνου, ο φορμαλισμός bra και ket, το πρόβλημα των ιδιοτιμών.

  Λέξεις κλειδιά:  Κβαντομηχανική, εξίσωση Schrödinger, ιδιοτιμές.

 • 2. Χτίζοντας τους κρυστάλλους από άτομα – Είδη δεσμών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελετώνται άτομα με: συμπληρωμένους εξωτερικούς φλοιούς, εξωτερικά ηλεκτρόνια τύπου s, εξωτερικά ηλεκτρόνια τύπου s και p, εξωτερικά ηλεκτρόνια τύπου s και d, εξωτερικά ηλεκτρόνια τύπου s, d και f. Επιπλέον, εξετάζονται τα στερεά με δύο είδη ατόμων, οι δεσμοί υδρογόνου καθώς και τα στερεά που αποτελούνται από πολλά είδη ατόμων.

  Λέξεις κλειδιά:  Άτομα, εξωτερικά ηλεκτρόνια, δεσμοί.

 • 3. Εισαγωγή σε εξ' υπαρχής ή/και ημι-υπαρχής κβαντικούς υπολογισμούς Ι

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα εξετάζεται η προσέγγιση Born-Oppenheimer, οι μέθοδοι Hartree και Hartree-Fock, η θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας φορτίου καθώς και η γραμμικώς επαυξημένου επίπεδου κύματος.

  Λέξεις κλειδιά:  Born-Oppenheimer, Hartree, Hartree-Fock, DFT, LAPW.

 • 4. Εισαγωγή σε εξ' υπαρχής ή/και ημι-υπαρχής κβαντικούς υπολογισμούς ΙΙ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τελευταία θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζεται η θεωρία γραμμικού συνδυασμού ατομικών τροχιακών, η θεωρία ισχυρής δέσμευσης καθώς και η θεωρία ισχυρής δέσμευσης σε προσέγγιση συναρτησιακού πυκνότητας φορτίου.

  Λέξεις κλειδιά:  LCAO, TB, DFTB.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Atomic and Electronic Structure of Solids by Efthimios Kaxiras
  • Handbook of the Band Structure of Elemental Solids: From Z = 1 To Z = 112 by Dimitris A. Papaconstantopoulos

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods by Richard M. Martin