Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI

  Διδάσκοντες : Ε. Λοιδωρίκης, Δ. Παπαγεωργίου

  Περιγραφή μαθήματος :

  Προγραμματισμός με τη γλώσσα C++. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις, είσοδος/έξοδος, λήψη αποφάσεων, βρόγχοι επανάληψης, μονοδιάστατοι πίνακες, συναρτήσεις, δομές, τάξεις.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές αρχές σχεδίασης, υλοποίησης, διόρθωσης και τεκμηρίωσης προγραμμάτων, με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++.

  Λέξεις κλειδιά : επικεφαλίδα προγράμματος, πρόγραμμα, εντολές, λογικοί τελεστές, προτεραιότητα, βρόγχοι, συνθήκη, επανάληψη, διεύθυνση, λίστα, δήλωση δείκτη, class, τάξη, ιδιωτικά μέλη

 • 1 - Δομή του προγράμματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πως γράφεται το πρόγραμμα. Το κυρίως πρόγραμμα. Η εντολή cout. Συγγραφή του προγράμματος. Μετάφραση του προγράμματος. Οι υπόλοιπες εντολές.

  Λέξεις κλειδιά : πρόγραμμα, εντολές, return, οδηγίες επεξεργαστή, επικεφαλίδα προγράμματος

 • 2 - Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τύποι δεδομένων. Ακέραιοι αριθμοί (int). Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών. Ακέραια διαίρεση. Σύνθετες αριθμητικές παραστάσεις. Κανόνες υπολογισμού σύνθετων παραστάσεων. Πραγματικοί αριθμοί διπλής ακρίβειας(double). Πραγματικοί αριθμοί:Επιστημονική αναπαράσταση. Πραγματικοί αριθμοί απλής ακρίβειας(float). Πράξεις μεταξύ πραγματικών αριθμών

  Λέξεις κλειδιά : μικτή αριθμητική, συναρτήσεις, χαρακτήρες, μεταβλητές, ανάθεση τιμών, τελεστές, είσοδος-έξοδος μεταβλητών

 • 3 - Εντολή if

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τι χρειάζεται η εντολή if ; Συντακτικό της εντολής if. Πως λειτουργεί η εντολή if. Σύνθετες λογικές παραστάσεις. Πίνακες αλήθειας. Προτεραιότητες λογικών τελεστών. Τι κάνει η εντολή switch. Συντακτικό της εντολής switch. Πως λειτουργεί η εντολή switch.

  Λέξεις κλειδιά : σύγκριση, αληθής, ψευδής, εντολή, λογικοί τελεστές, προτεραιότητα

 • 4 - Εντολές for, while, do-while

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Εντολές επανάληψης. Συντακτικό της εντολής while. Πως λειτουργεί η εντολή while. Εντολή for. Συντακτικό της εντολής for. Πως λειτουργεί η εντολή for. Σχέση των εντολών for και while. Συντακτικό της εντολής do-while. Η εντολή break.

  Λέξεις κλειδιά : while, break, for, do-while, βρόγχοι, συνθήκη, επανάληψη

 • 5 - Μονοδιάστατοι πίνακες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τι είναι οι πίνακες; Δήλωση πινάκων. Ανάθεση τιμών στα στοιχεία πίνακα. Εμφάνιση των στοιχείων πίνακα στην οθόνη. Μορφοποίηση της εξόδου. Οι βασικότεροι χειριστές. Μεταβλητές τύπου char. Πίνακες χαρακτήρων. Χαρακτήρας τερματισμού. Ποιος τοποθετεί το χαρακτήρα τερματισμού; Συναρτήσεις για συμβολοσειρές. 

  Λέξεις κλειδιά : πίνακας, συμβολοσειρά, χαρακτήρες, δείκτης, σειρά, στήλη πίνακα, δήλωση πίνακα

 • 6 - Συναρτήσεις I

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τι είναι συναρτήσεις. Η μορφή μιας συνάρτησης. Η δομή ενός προγράμματος με συναρτήσεις. Το πρωτότυπο της συνάρτησης. Μεταβλητές της συνάρτησης. Τι τύπου αποτέλεσμα επιστρέφει μια συνάρτηση; Κλήση και επιστροφή της συνάρτησης συνάρτηση. Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν αποτέλεσμα. Συναρτήσεις χωρίς παραμέτρους. Ποιος μπορεί να καλέσει μια συνάρτηση;

  Λέξεις κλειδιά : συνάρτηση, μεταβλητές συνάρτησης, τοπικές μεταβλητές, καθολικές μεταβλητές, αναδρομικότητα, τελεστής

 • 7 - Δείκτες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τι περιλαμβάνει μια μεταβλητή; Διεύθυνση μεταβλητής. Δήλωση δείκτη. Ανάθεση τιμών σε δείκτη. Πράξεις με δείκτες. Ανακεφαλαίωση: Τελεστές δεικτών. Προσπέλαση πινάκων με δείκτες. Ποιά η διαφορά δεικτών και πινάκων; η διαφορά δεικτών και πινάκων.

  Λέξεις κλειδιά :  δείκτες, τύπος, τιμή, διεύθυνση, λίστα, δήλωση δείκτη, τελεστής *, τελεστής &

 • 8 - Συναρτήσεις II

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Κλήση συνάρτησης κατ’αξία. Κλήση συνάρτησης κατ’αναφορά. Δήλωση συνάρτησης. Συνάρτηση που δέχεται πίνακες.

  Λέξεις κλειδιά : συνάρτηση, κλήση συνάρτηση, δήλωση συνάρτηση

 • 9 - Δομές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πέρα από απλές μεταβλητές. Ορισμός δομής. Δήλωση μεταβλητών δομής. Προσπέλαση μελών δομής. Είσοδος/έξοδος τιμών δομής. Πράξεις μεταξύ δομών. Πίνακες δομών. Δομές μέσα σε δομές. Γιατί δεν επιτρέπονται άλλες πράξεις; Συναρτήσεις με δομές. Υπερφόρτωση συναρτήσεων: πολυμορφισμός. Μια συνάρτηση μπορεί να καλεί άλλη συνάρτηση.

  Λέξεις κλειδιά : δομή, μεταβλητές δομής, struct, τύπος δομής, όνομα δομής, λίστα

 • 10 - Τάξεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πέρα από απλές δομές... Ορισμός τάξης. Απλές τάξεις. Σχέση δομής και τάξης. Συναρτήσεις-μέλη της τάξης. Δήλωση συνάρτησης μέλους. Κλήση συνάρτηση μέλους. Συνάρτηση δόμησης. Υπερφόρτωση τελεστών. Σύγκριση συνάρτησης --μέλους και τελεστή. Υπερφόρτωση αφαίρεσης διανυσμάτων.

  Λέξεις κλειδιά :  κλάση, class, τάξη, ιδιωτικά μέλη, δημόσια μέλη, ιδιωτικές και δημόσιες μεταβλητές

 • Βιβλιογραφία

  • Η ΓΛΩΣΣΑ C++ ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
  • Πλήρης C++, Savitch Walter, Τζιόλα (2012)