Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βιοχημεία ΙΙΙ

  Διδάσκων: Καθ. Δημόκριτος Τσουκάτος

 • 1. Η Βιολογική εξέλιξη - Ο κόσμος του RNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Το πέρασμα από τον προβιοτικό στο βιοτικό κόσμο. Ο κεντρικός ρόλος του RNA. Το αυτοαναπαραγόμενο μακρομόριο. Το RNA ως καταλύτης. Γονιδιακή ρύθμιση από τα miRNA.

  Λέξεις κλειδιά: RNA, προβιοτικός κόσμος, βιοτικός κόσμος, μακρομόριο.

 • 2. Δομή πρωτεϊνών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών. Πεπτιδικός δεσμός, τα διαγράμματα Ramachadran. Πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγής και τεταρτοταγής δομή. Τα πρωτεϊνικά μοτίβα.

  Λέξεις κλειδιά: Πρωτεΐνες, δομικά χαρακτηριστικά, πρωτοταγής δομή, δευτεροταγής δομή, τριτοταγής δομή.

 • 3. Μηχανισμοί ενζυμικών δράσεων - Αλλοστερισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Η σχέση δομής λειτουργίας των πρωτεϊνών. Πρωτεολυτικά ένζυμα, οι καταλυτικές τριάδες, Μεταλλοένζυμα, οιπεριοριστικές ενδονουκλεάσες, οι κινάσες των NMP. Αλλοστερισμός η Αιμοσφαιρίνη και η Ασπαραγινική τρανσκαρβαμοϋλάση.

  Λέξεις κλειδιά: Ένζυμα, μεταλλοένζυμα, κινάσες των ΝΜΡ, αλλοστερισμός.

 • 4. Λιπίδια - Βιολογικές μεμβράνες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Δομή και λειτουργία των λιπιδίων. Ο ρόλος των Φωσφολιπιδίων των λιπαρών οξέων και της Χοληστερόλης. Το ρευστό μωσαϊκό πρότυπο των βιολογικών μεμβρανών. Αλληλεπίδραση πρωτεϊνών/λιπιδίων. Οι μεμβρανικές «σχεδίες».

  Λέξεις κλειδιά: Λιπίδια, φωσφολιπίδια, βιολογικές μεμβράνες, μεμβρανικές "σχεδίες".

 • 5. Βιολογική μεταφορά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα είδη της βιολογικής μεταφοράς. Η σημασία αλληλεπιδράσεων λιπιδίων πρωτεϊνών στη βιολογική μεταφορά. Η μεταφορά της Γλυκόζης. Η αντλία Na+/K+. Αντλίες F.

  Λέξεις κλειδιά: Βιολογική μεταφορά, αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών, αντλία Na+/K+, αντλίες F.

 • 6. Βιοσηματοδότηση κυτταρικός πολλαπλασιασμός και διαφοροποίηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο ρόλος της βιο-σηματοδότησης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση. Ο υποδοχέας της αυξητικής ορμόνης. Η σηματοδότηση μέσω JAK/STAT. Πρωτεϊνικά δίκτυα βιο-σηματοδότησης- Οι πρωτεΐνες Ras. Ο υποδοχέας της Ινσουλίνης.

  Λέξεις κλειδιά: Βιο-σηματοδότηση, κυτταρικός πολλαπλασιασμός, πρωτεϊνικά δίκτυα, πρωτεΐνες Ras.

 • 7. Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Η γονιδιακή έκφραση στα προκαρυωτικά και ευκαριωτικά κύτταρα. Το οπερόνιο της Λακτόζης. Η αλληλεπίδραση του καταστολέα με το DNA. Η δομή έλικα στροφή έλικα. Το ευκαριωτικό νουκλεόσωμα η χρωματίνη. Ο δάκτυλος ψευδαργύρου. Η ευκαριωτική γονιδιακή ρύθμιση.

  Λέξεις κλειδιά: Γονιδιακή έκφραση, ευκαριωτικό νουκλεόσωμα, δάκτυλος ψευδαργύρου, ευκαριωτική γονιδιακή ρύθμιση.

 • 8. Μοριακοί κινητήρες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Η αλληλεπίδραση ακτίνης / μυοσίνης. Η δομή της μυοσίνης. Οι πρωτεϊνικοί κινητήρες. Η δομή της ακτίνης. Η κίνηση της μυοσίνης κατά μήκος της ακτίνης. Τα μυϊκά νημάτια.

  Λέξεις κλειδιά: Ακτίνη / μυοσίνη, πρωτεϊνικοί κινητήρες, μυϊκά νημάτια.

 • 9. Αισθητικά συστήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην τελευταία θεματική ενότητα του μαθήματος μελετάται ο ρόλος της βιο-σηματοδότησης στη μετάδοση των αισθητήριων μηνυμάτων, η οσμή και η όραση.

  Λέξεις κλειδιά: Αισθητικά συστήματα, αισθητήρια μηνύματα,οσμή, όραση.

 • Βιβλιογραφία