Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Εισαγωγή

 • 2. Τεχνικές και μέθοδοι

 • 3. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης

 • 4. Η δομή ιοντικών διαύλων

 • 5. Το δυναμικό ενέργειας

 • 6. Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά τασεοευαίσθητωνών διαύλων

 • 7. Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά συνδεματικών διαύλων

 • 8. Φαρμακολογία διαύλων

 • 9. Δίαυλοι: απο το γονίδιο στην εξέλιξη

 • Συγγράμματα