Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Εισαγωγή στη Γενετική

  • 2. Μεντελική Γενετική

  • 3. Η χρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας

  • 4. Προεκτάσεις της Μεντελικής Γενετικής Ανάλυσης

  • 5. Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

  • 6. Μεταβολές στον αριθμό & τη δομή των χρωμοσωμάτων

  • 7. Η γενετική των βακτηρίων & των βακτηριοφάγων

  • 8. Μη μεντελική κληρονομικότητα

  • Συγγράμματα