Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

  Διδάσκων : Στάθης Παπασταθόπουλος

  Περιγραφή μαθήματος :  

  Το μάθημα αυτό έχει σκοπό την περιεκτική σκιαγράφηση της αναπτυξιακή πορείας των ανθρώπινων όντων από την γέννηση έως και το τέλος της νηπιακής ηλικίας. Αρχικά διαπραγματεύονται συνοπτικά η ιστορία, οι βασικές αρχές και η ιδιαίτερη προοπτική της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, το αντικείμενο και οι μέθοδοί της. Ακολούθως, παρουσιάζονται κεντρικές θεωρίες και ερευνητικοί τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες:

  Α. Βρεφική ηλικία:

  • Αντιληπτική και κινητική ανάπτυξη
  • Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη των αλληλοδράσεων και των σχέσεων με άλλα πρόσωπα

  Β. Νηπιακή ηλικία:

  • Γνωστική ανάπτυξη με έμφαση στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης και στην κατανόηση του νου
  • Γλωσσική ανάπτυξη
  • Συναισθηματική ανάπτυξη και κατανόηση
  • Ανάπτυξη των αλληλοδράσεων και των σχέσεων με τους γονείς, τα αδέρφια και τους συνομηλίκους
  • Ανάπτυξη του παιχνιδιού

  Στην παρουσίαση των παραπάνω λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σύγχρονες μελέτες και θεωρίες για την βρεφική και νηπιακή ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στον διαπροσωπικό, κοινωνικό-πολιτισμικό χαρακτήρα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των γνώσεων που αφορούν την ανάπτυξη κατά την προγεννητική περίοδο, την πρώτη βρεφική ηλικία και το τέλος αυτής καθώς και την προσχολική ηλικία.

  Λέξεις Κλειδιά : βρέφος, παιχνίδι,νηπιακή ανάπτυξη, η ψυχολογία του νεογνού

 • 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : H "νέα" ιστορία της Ψυχολογίας. Γενική προοπτική - στόχος - ιστορισμός - έννοιες κλειδιά.

  Λέξεις κλειδιά : Ατομικισμός, κοινωνική διαχείριση

 • 2 - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η ανάπτυξη των αλληλοδράσεων,  της διυποκειμενικότητας και του παιχνιδιού στην βρεφική ηλικία.

  Λέξεις κλειδιά : βρέφος, παιχνίδι, επικοινωνία

 • 3 - SALKIND - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αύξηση στην πολυπλοκότητα. Αύξηση στην ολοκλήρωση και στη διαφοροποίηση. Προβλήματα ανάμεσα στης θεωρίες.

  Λέξεις κλειδιά : εγωκεντρισμός, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικολογικό μοντέλο

 • 4 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Τα 5 βασικά στάδια της ποσοτικής μελέτης. Βασικά σημεία της εξελικτικής θεωρίας.

  Λέξεις κλειδιά : προσαρμογή, εξελικτική θεωρία

 • 5 - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΩΝ, ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Βρεφική και νηπιακή ανάπτυξη.

  Λέξεις κλειδιά : νηπιακή ψυχολογία

 • 6 - ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας :  Διερευνώντας την προέλευση της σκέψεις. Πριν από τη σκέψη.  Η αυγή της σκέψης.

  Λέξεις κλειδιά : σκέψη, διανόηση

 • 7 - ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ & ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Ο Sigmund Freud και το αναπτυξιακό μοντέλο. Η θεωρητική του προοπτική. Οι αμυντικοί μηχανισμοί.

  Λέξεις κλειδιά : ψυχική ενέργεια, δυναμική διάσταση, ποσοτική διάσταση, ασυνείδητο, το εκείνο

 • 8 - Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ L. S. Vygotsky

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης. Οι θέσεις του Vygotsky για την ανάπτυξη των παιδιών. Ο ορισμός και η φύση του παιδιού. Το παιχνίδι στη προσέγγιση του Vygotsky

  Λέξεις κλειδιά : παιδική ανάπτυξη, παιδί, το παιχνίδι

 • Βιβλιογραφία

  • Craig Grace J.,Baucum Don, "Η ανάπτυξη του ανθρώπου", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (2007)
  • Cole Sheila, Cole Michael - Βορριά Παναγιώτα, Μπαμπλέκου Ζωή, Παπαληγούρα Ζαϊρα (επιμ.), "Η ανάπτυξη των παιδιών", Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.(2011)