Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διδακτική Μαθηματικών I

  Διδάσκων : Κ. Τάτσης

  Περιγραφή : Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω

  • Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών (κονστρουκτιβισμός, κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις, αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις κ.ο.κ.).
  • Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος (Ευρετικές)
  • Μοντέλα Διδασκαλίας Μαθηματικών - Ρεαλιστικά Μαθηματικά (ρόλος πλαισίου στην επίλυση προβλημάτων).
  • Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος:  Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες-φοιτητές τις κύριες προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στην εκπαιδευτική και τη διδακτική πράξη καθώς και τις επιπτώσεις τους στις διαδικασίες της μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά: Αντιλήψεις για τα Μαθηματικά, ρεαλιστικά Μαθηματικά, Διδακτική

 • 1 - Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγικό μάθημα. Τα Μαθηματικά από το χθες στο σήμερα. Θεωρίες μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά: Αντιλήψεις για τα Μαθηματικά, πολυπλοκότητα, αριθμητισμός

 • 2 - Θεωρίες μάθησης Αριθμητισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις - "Μεταφορά" γνώσεις μάθησης. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις - Δομιστική - Κατασκευαστική.

  Λέξεις κλειδιά: Συμπεριφορισμός, κονστρουκτιβισμός

 • 3 - Επίλυση προβλήματος - Πρακτική άσκηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, σχόλια για την παρακολούθηση και πραγματοποίηση διδασκαλίας. Μαθηματικός γραμματισμός - νοηματοδότηση.

  Λέξεις κλειδιά: Επίλυση προβλήματος, ευρετικές

 • 4 - Επίλυση προβλήματος (συνέχεια)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων. Παράδειγμα χρήσης ευρετικής.

  Λέξεις κλειδιά: μεθοδολογία, αντίστροφη διαδικασία

 • 5 - Επiλυση προβλήματος (συνεχεια)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ακολουθία Fibonacci και ο χρυσός λόγος του φ. Κατηγορίες προβλημάτων.

  Λέξεις κλειδιά : αναπαράσταση, πίνακας, σχεδιάγραμμα, ακολουθία Fibonacci

 • 6 - Κατηγορίες προβλημάτων - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ρεαλιστικά μαθηματικά : Ρόλος πλαισίου και βασικές αρχές

  Λέξεις κλειδιά: οριζόντια μαθηματικοποίηση, κατακόρυφη μαθηματικοποίηση

 • 7 - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Ρεαλιστικό πρόβλημα. Μη πλαισιωμένο πρόβλημα. Χρησιμότητα και δεξιότητες μοντελοποίησης. Παραδείγματα μοντέλων.

  Λέξεις κλειδιά: ανθρώπινη δραστηριότητα, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, αριθμογραμμή, στρατηγικές αναζήτησης

 • 8 - Πρόσθεση-αφαίρεση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προβλήματα πρόσθεσης-αφαίρεσης, χρήση άδειας και διπλής αριθμογραμμής

  Λέξεις κλειδιά: Πρόσθεση, αφαίρεση, αριθμογραμμή, μοντελοποίηση

 • 9 - Γραμμικότητα – Γεωμετρία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η έννοια της γραμμικότητας - Γεωμετρία. Το γραμμικό μοντέλο.

  Λέξεις κλειδιά: γραμμικότητα, ανάλογα ποσά, περίμετρος, εμβαδόν

 • 10 - Γεωμετρία Μοντελοποίηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαδικασία μοντελοποίησης. Ρεαλιστικό Πρόβλημα - Ρεαλιστικό Μοντέλο - Μαθηματικό Μοντέλο - Μαθηματικό αποτέλεσμα.

  Λέξεις κλειδιά: Περίμετρος και εμβαδόν, Θεώρημα Pick, απλοποίηση

 • Βιβλιογραφία