Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο εκπαιδευτικό σύστημα

  Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας

 • 1. Ο οργανισμός και ο ανθρώπινος παράγοντας σ’ αυτόν.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναπτύσσεται το θέμα για τη σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό σε έναν οργανισμό.

  Λέξεις κλειδιά: Οργανισμός, κουλτούρα, ατμόσφαιρα.

 • 2. Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των αναγκών του οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό.

  Λέξεις κλειδιά: Προγραμματισμός,  ελλείψεις προσωπικού.

 • 3. Στελέχωση των οργανισμών, προσλήψεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται αναφορά και ανάλυση  για τα θέματα και τις διαδικασίες προσλήψεων, διορισμών.

  Λέξεις κλειδιά: Προσλήψεις, Διαγωνισμοί, διορισμοί, επιλογές.

 • 4. Η υποδοχή και η αρχική στήριξη του προσωπικού / Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναφέρονται και αναλύονται θέματα της υποδοχής του νέου προσωπικού και της στήριξής του / Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και των περιπτώσεων επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού.

  Λέξεις κλειδιά: Νέο προσωπικό, υποδοχή, στήριξη νέων, εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη.

 • 5. Αξιολόγηση, εποπτεία και καθοδήγηση προσωπικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ενότητα παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού. Ειδικότερα εξετάζει τα παρακάτω θέματα:

  • η αξιολόγηση: έννοια, περιεχόμενο, σκοπός,
  • στοιχεία αξιολόγησης του προσωπικού,
  • φύλλα αξιολόγησης του προσωπικού,
  • δυσκολίες και προβλήματα στην αξιολόγηση προσωπικού,
  • ειδικές περιπτώσεις στην αξιολόγηση του προσωπικού,
  • η εποπτεία στα πλαίσια της διοίκησης προσωπικού,
  • έννοια και περιεχόμενο της εποπτείας,
  • καθοδήγηση προσωπικού: έννοια και περιεχόμενο.

  Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, κριτήρια αξιολόγησης, εσωτερική, εξωτερική, καθοδήγηση.

 • 6. Παρακίνηση του προσωπικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται και αναλύονται οι διάφορες θεωρίες υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, μελετώνται τα επιμέρους θέματα:

  • Έννοια και περιεχόμενο
  • Βασικές έννοιες
  • Θεωρίες παρακίνησης
  • Συνέπειες για τη διοικητική πρακτική
  • Ζητήματα των θεωριών.

  Λέξεις κλειδιά: Υποκίνηση, θεωρίες, Maslow, κίνητρα.

 • 7. Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται οι αιτίες των συγκρούσεων του προσωπικού και η αντιμετώπισή τους.

  Λέξεις κλειδιά: Συγκρούσεις, αίτια, αντιμετώπιση.

 • 8. Επικοινωνία και ανθρώπινες σχέσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναπτύσσεται το θέμα της επικοινωνίας μέσα και έξω από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

  Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία, μέσα, συνεργασία.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Παπακωσταντίνου Γ, Αναστασίου Σ., (2013), Αρχές διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα, εκδ. Gutenberg.
  • Σαϊτη Α., Σαϊτης Χ., (2012), Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο, Αθήνα

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Kamp D., (1995), Επιτυχημένη αξιολόγηση προσωπικού.
  • Noe R., Hollen Beck J., Gerhart B., Wright P., (…), Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,4η Αμερικ. Έκδοση, τόμος Α΄, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
  • Peel Malcolm, (1996), Επιτυχημένη εκπαίδευση προσωπικού.
  • Sherman, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ. Ίων, Αθήνα
  • Δημητρίου Κ., (1991), Μέθοδοι και τεχνικές υποκίνησης εργαζομένων.
  • Δήμου Ν., (1999), Διοίκηση Προσωπικού, εκδ. Ίων.
  • Ζαβλανός Μ., (1989), Εποπτεία Προσωπικού.
  • Κανελλόπουλος Χαρ., (….), Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
  • Κανελλόπουλος Χαρ., (1990), Αξιοποίηση προσωπικού.
  • Κανελλόπουλος Χαρ., (2002), Διοίκηση Προσωπικού Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδ. Σταμούλη.
  • Λαδόπουλος Ίο., (1995), Θέματα Διοίκησης Προσωπικού.
  • Μαντάς Νικ., (2002), Διοίκηση Προσωπικού,.
  • Μπουραντάς Δ., (1984), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα.
  • Ξηροτύρη-Κουφίδου Στυλ. (1997), Διοίκηση Προσωπικού, εκδ. Αφ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
  • Ξηροτύρη-Κουφίδου Στυλ. (2001), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
  • Οικονομάκη Κυρ., Σκουλάς Ν., (1998), Διαχείριση και ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ.
  • Παγκάκης Γρ., (2003), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Σάκουλας, Αθήνα.
  • Παλαιοκρασάς Σ., Βούτσινος Γ., (1994), Πολιτική ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ. Ίων.
  • Παπαβασιλείου Μιχ., Τζεκίνης Χρ., (1992), Πρακτικά θέματα στη Διοίκηση Προσωπικού.
  • Παπακωνσταντίνου Γ. Αναστασίου Σ., (2013), Αρχές Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκδ. Δαρδανός Αθήνα
  • Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς Δ., (2002), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
  • Ρεγκούκος Π., (1999), Οδηγός επιτυχημένης πρόσληψης.
  • Σκουλάς Ν., (1983), Η ανθρώπινη διοίκηση, Αθήνα.
  • Σταματιάδης Γ., Ζευγαρίδης Στ., (1997), Διοίκηση και Εποπτεία Προσωπικού.
  • Συλλογικό έργο, (2002), Harvard Business review για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Τζεκίνης Χρ., (1998), Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Φαναριώτης Π., (1997), Διοίκηση Προσωπικού.
  • Χαλικιάς Ι., Παναγιωτοπούλου Λήδα, (2001), (Συλλογικό έργο), Συγκριτική έρευνα στις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Χατζηπαντελή Π. (1999), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
  • Χυτήρης Λ., (2001), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  Kamp D., (1995), Επιτυχημένη αξιολόγηση προσωπικού.

  Noe R., Hollen Beck J., Gerhart B., Wright P., (…), Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,4η Αμερικ. Έκδοση, τόμος Α΄, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

  Peel Malcolm, (1996), Επιτυχημένη εκπαίδευση προσωπικού.

  Shapiro Mo., (1994), Επιτυχημένη συνέντευξη.

  Sherman, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ. Ίων, Αθήνα

  Δημητρίου Κ., (1991), Μέθοδοι και τεχνικές υποκίνησης εργαζομένων.

  Δήμου Ν., (1999), Διοίκηση Προσωπικού, εκδ. Ίων.

  Ζαβλανός Μ., (1989), Εποπτεία Προσωπικού.

  Κανελλόπουλος Χαρ., (….), Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

  Κανελλόπουλος Χαρ., (1990), Αξιοποίηση προσωπικού.

  Κανελλόπουλος Χαρ., (2002), Διοίκηση Προσωπικού Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδ. Σταμούλη.

  Λαδόπουλος Ίο., (1995), Θέματα Διοίκησης Προσωπικού.

  Μαντάς Νικ., (2002), Διοίκηση Προσωπικού,.

  Μπουραντάς Δ., (1984), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα.

  Ξηροτύρη-Κουφίδου Στυλ. (1997), Διοίκηση Προσωπικού, εκδ. Αφ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

  Ξηροτύρη-Κουφίδου Στυλ. (2001), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

  Οικονομάκη Κυρ., Σκουλάς Ν., (1998), Διαχείριση και ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ.

  Παγκάκης Γρ., (2003), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Σάκουλας, Αθήνα.

  Παλαιοκρασάς Σ., Βούτσινος Γ., (1994), Πολιτική ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ. Ίων.

  Παπαβασιλείου Μιχ., Τζεκίνης Χρ., (1992), Πρακτικά θέματα στη Διοίκηση Προσωπικού.

  Παπακωνσταντίνου Γ. Αναστασίου Σ., (2013), Αρχές Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκδ. Δαρδανός Αθήνα

  Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς Δ., (2002), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

  Ρεγκούκος Π., (1999), Οδηγός επιτυχημένης πρόσληψης.

  Σκουλάς Ν., (1983), Η ανθρώπινη διοίκηση, Αθήνα.

  Σταματιάδης Γ., Ζευγαρίδης Στ., (1997), Διοίκηση και Εποπτεία Προσωπικού.

  Συλλογικό έργο, (2002), Harvard Business review για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Τζεκίνης Χρ., (1998), Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Φαναριώτης Π., (1997), Διοίκηση Προσωπικού.

  Χαλικιάς Ι., Παναγιωτοπούλου Λήδα, (2001), (Συλλογικό έργο), Συγκριτική έρευνα στις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Χατζηπαντελή Π. (1999), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

  Χυτήρης Λ., (2001), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.