Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ



 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή στο μάθημα και ειδικότερα στις έννοιες πιθανοτήτων και  στατιστικής. Παρουσίαση της εφαρμογής της στατιστικής στις κοινωνικές επιστήμες.   Παρουσίαση στατιστικών μεθόδων και διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων για χρήση στις κοινωνικές επιστήμες και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση.

  Λέξεις κλειδιά: Στατιστική, πιθανότητες.

 • 2. Δεδομένα και Κατηγορίες δεδομένων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση δεδομένων, γραφικών μεθόδων για αναπαράσταση δεδομένων. Παρουσίαση μεθόδων και μέτρων για την αριθμητική περιγραφή των δεδομένων.

  Λέξεις κλειδιά: Δεδομένα, γραφήματα.

 • 3. Δημογραφικά Στοιχεία. Αρχές της Δημογραφίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση του πληθυσμού, απογραφή, κατηγοριοποίηση δημογραφικών στοιχείων.

  Λέξεις κλειδιά: Πληθυσμός, χαρακτητριστικά.

 • 4. Το Δείγμα και η Δειγματοληψία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προβολή των διαφορετικών μεθόδων δειγματοληψίας. Επίσης παρουσιάζονται τρόποι υπολογισμού μεγέθους δείγματος.

  Λέξεις κλειδιά: Δείγμα, δειγματοληψία.

 • 5. Πιθανότητες και παιχνίδια με πιθανότητες στο Νηπιαγωγείο.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δίνεται ο ορισμός και  οι κυριότερες ιδιότητες των πιθανοτήτων. Εξετάζονται, οι  βασικοί κανόνες της θεωρίας των πιθανοτήτων και η προβολή τους στο νηπιαγωγείο.

  Λέξεις κλειδιά: Πιθανότητα, νήπια.

 • 6. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στατιστικές υποθέσεις, σφάλματα τύπου Ι, ΙΙ, Επίσης, εξετάζεται η κλασική προσέγγιση του ελέγχου υποθέσεων. Τ-τεστ, Χ2 τεστ, Ζ-τεστ.

  Λέξεις κλειδιά: Τ,  Ζ, Χ2, Τεστ.

 • 7. Ανάλυση διακύμανσης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγράφεται η σημασία της ανάλυσης διακύμανσης (η διακύμανση μεταξύ των δειγμάτων, η διακύμανση μέσα στα δείγματα). F- κατανομή, ANOVA.

  Λέξεις κλειδιά: Διακύμανση / variance.

 • 8. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελετώνται οι διακριτές κατανομές πιθανοτήτων (Δυωνυμική κατανομή (Binomial), κατανομή Poisson, Κανονική κατανομή (Normal), πολυωνυμική κατανομή κτλ.).

  Λέξεις κλειδιά: Κατανομές / distributions.

 • 9. Δύο πληθυσμοί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται καταρχήν η συσχέτιση μεταβλητών δύο πληθυσμών. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στην Παλινδρόμηση και στη σχέση - εξάρτηση δύο μεταβλητών.

  Λέξεις κλειδιά: Συσχέτιση, παλινδρόμηση.

 • 10. Πίνακες 2 x 2

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους. Ειδικότερα περιγράφεται η δημιουργία πινάκων και μελετώνται τα στοιχεία ενός πίνακα και παρατηρούμενες και  αναμενόμενες τιμές. Ακολουθούν ασκήσεις και παραδείγματα. 

  Λέξεις κλειδιά: Πίνακες.

 • 11. Μη παραμετρική ανάλυση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται οι  μη παραμετρικές μέθοδοι καθώς και τα διαφορετικά στατιστικά τεστ που χρησιμοποιούνται.

  Λέξεις κλειδιά: Μη παραμετρικές μέθοδοι.

 • 12. Ανάλυση δεδομένων - έρευνας - Ασκήσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα. Επίσης, εξετάζονται θέματα όπως: η γραφική παράσταση δεδομένων, η κατάταξη μετρήσεων, το εύρος των μετρήσεων, τα μέτρα θέσης και κεντρικής τάσης, τα μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας των δεδομένων.

  Λέξεις κλειδιά: Ασκήσεις.

 • 13. Εισαγωγή στη χρήση του SPSS

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγράφονται οι εφαρμογές με χρήση λογισμικού. Ειδικότερα, γίνεται μία εισαγωγή στο SPSS, εξετάζεται το περιβάλλον δεδομένων, το περιβάλλον μεταβλητών, η διαχείριση των δεδομένων, η περιγραφική στατιστική και τέλος τα γραφήματα στο SPSS.

  Λέξεις κλειδιά: SPSS.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Βιβλίο [41963706]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
  • Βιβλίο [12761100]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS, ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Λ.
  • Βιβλίο [32998985]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Günter Bamberg, Franz Baur, Michael Krapp
  • Βιβλίο [22768741]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΨΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ.