Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιατρικά Μαθηματικά & Βιοστατιστική

  Διδάσκοντες: Ευάγγελος Ευαγγέλου, Kωνσταντίνος Τσιλίδης, Ιωάννης Δημολιάτης, Ευαγγελία Ντζάνη, Γεωργία Σαλαντή

 • 1. Μεταβλητές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κάθε χαρακτηριστικό που μπορεί να ταξινομηθεί σε μια κατηγορία λέγεται μεταβλητή. Παρουσιάζουμε τη διάκριση κατηγορικών και συνεχών μεταβλητών με χρήση παραδειγμάτων από την Ιατρική.

  Λέξεις κλειδιά: Κατηγορικές μεταβλητές, συνεχείς μεταβλητές, μετατροπή μεταβλητών.

 • 2. Συνδυαστική και Πιθανότητες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή στις έννοιες της συνδυαστικής και στην θεωρία πιθανοτήτων. Παραδείγματα και ασκήσεις.

  Λέξεις κλειδιά: Συνδυαστική, Παράγωγος, Πιθανότητες, Δειγματικός χώρος.

 • 3. Περιγραφική Στατιστική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφική στατιστική και παρουσίαση των μέτρων θέσης και των μέτρων διασποράς. Αξιολόγηση και περιγραφή δεδομένων με βάση τις αρχές περιγραφικής στατιστικής.

  Λέξεις κλειδιά: Μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, διασπορά, διακύμανση.

 • 4. Κατανομές (Συνεχείς / Κατηγορικές)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κάθε μεταβλητή έχει και μια αντίστοιχη κατανομή πιθανότητας. Η Κατανομή πιθανότητας εφαρμόζει τη θεωρία πιθανοτήτων για να περιγράψει τη συμπεριφορά μιας τυχαίας μεταβλητής.

  Λέξεις κλειδιά: Κατανομή πιθανότητας, συνεχείς κατανομές, διακριτές κατανομές, κανονική κατανομή, διωνυμική κατανομή.

 • 5. Στατιστικοί έλεγχοι για συνεχή και κατηγορικά δεδομένα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι στατιστικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών. Είναι μέθοδοι συμπερασματολογίας ώστε να ελεγχθεί μια στατιστική υπόθεση.

  Λέξεις κλειδιά: Στατιστικοί έλεγχοι, t-test, z-test, x2, Fisher, MacNemar, F-test.

 • 6. Συσχέτιση και Γραμμική παλινδρόμηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιούμε συχνά την ανάλυση συσχέτισης και την γραμμική παλινδρόμηση, που ποσοτικοποιούν το βαθμό και τη φύση σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων συνεχών μεταβλητών.

  Λέξεις κλειδιά: Συντελεστής συσχέτισης Pearson, Συντελεστής συσχέτισης Spearman, συντελεστές παλινδρόμησης, γραμμική παλινδρόμηση, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.

 • 8. Ανάλυση επιβίωσης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σε διάφορες μελέτες η μεταβλητή που μας ενδιαφέρει είναι η διάρκεια του χρόνου από την αρχική παρατήρηση έως ότου να συμβεί ένα γεγονός. Αυτός ο χρόνος καλείται χρόνος επιβίωσης και η μεθοδολογία που εφαρμόζεται «ανάλυση επιβίωσης».

  Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση επιβίωσης, καμπύλες επιβίωσης, μοντέλα αναλογικών κινδύνων,  Kaplan-Meier, έλεγχος log-rank.

 • 9. Επαναληπτικές ασκήσεις - Slides

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Με το τέλος όλων των θεματικών ενοτήτων πραγματοποιείται επανάληψη και παρουσιάζονται περισσότερα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της ύλης.

  Λέξεις κλειδιά: Επανάληψη, ασκήσεις.

 • Βιβλιογραφία

  • Αρχές Βιοστατιστικής: Pagano Marcello, Gauvreau Kimberlee
  • Αρχές Αποδεικτικής Ιατρικής: Επιδημιολογία, Δημόσια Υγιεινή, Μέθοδοι Έρευνας, Ι. Ιωαννίδης. Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2000.
  • Ιατρική Στατιστική, Τ. Παπαϊωάννου, Κ. Φερεντίνος, Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε. Αθήνα 2004.
  • Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτάται στο ecourse και στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.