Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

  Διδάσκοντες: Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος, Καθηγητής & Ιωάννης Βρέλλης, ΕΔΙΠ

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση του πλαισίου και του περιεχομένου του μαθήματος «εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα».

  Λέξεις κλειδιά:  Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα, πλαίσιο, περιεχόμενο, παρακολούθηση, υποχρεώσεις, αξιολόγηση.

 • 2. Εγγραφή στο e course, παρουσίαση οπτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εγγραφή φοιτητών στο σύστημα ασύγχρονης τελεκπαίδευσης, παρουσίαση ποικίλων περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού.

  Λέξεις κλειδιά:  E course, scratch, byob, snap, easylogo, turtleart.

 • 3. Μία ελκυστική εισαγωγή στον προγραμματισμό

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η χρησιμότητα του προγραμματισμού και της συγγραφής κώδικα. Γιατί τα παιδιά να μάθουν προγραμματισμό; Βασικές αρχές προγραμματισμού.

  Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική σκέψη, μεταγνωστικές δεξιότητες, διαδοχή, επανάληψη, επιλογή, συμβάντα.

 • 4. Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του δημοτικού για την Πληροφορική, τις ΤΠΕ και τον προγραμματισμό. Ο πληροφορικός γραμματισμός στο δημοτικό.

  Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα σπουδών, πληροφορικός γραμματισμός, παιδαγωγική προσέγγιση, προγραμματισμός, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.

 • 5. Το πρώτο πρόγραμμα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή στη συγγραφή κώδικα σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού. Το παράδειγμα μιας αίθουσας διδασκαλίας.

  Λέξεις κλειδιά: Αλγόριθμος, πρόγραμμα, κώδικας, αρχές προγραμματισμού, οπτικός προγραμματισμός.

 • 6. Εκπαιδευτικά παιχνίδια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Τύποι και χαρακτηριστικά, βασικές αρχές σχεδίασης ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

  Λέξεις κλειδιά:  Εκπαιδευτικό παιχνίδι, ψηφιακό παιχνίδι, τύποι, χαρακτηριστικά, μαθησιακοί στόχοι.

 • 7. Σχεδίαση εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχεδίαση εκπαιδευτικού παιχνιδιού: η ιδέα, μαθησιακοί στόχοι, λεπτομερής περιγραφή.

  Λέξεις κλειδιά: Επίπεδα, σκηνή, στατικά στοιχεία, δυναμικά στοιχεία, βαθμολογία.

 • 8. Έναρξη προγραμματισμού επιλεγμένου παιχνιδιού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή σκηνικού, επεξεργασία και εισαγωγή χαρακτήρων, προγραμματισμός πρώτου επιπέδου.

  Λέξεις κλειδιά:  Σκηνικό, χαρακτήρες, επεξεργασία εικόνας, ήχος, κώδικας.

 • 9. Προγραμματισμός παιχνιδιού v.1

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προγραμματισμός οδηγούμενος από συμβάντα, δομές επανάληψης και ελέγχου, συγγραφή διαδικασιών.

  Λέξεις κλειδιά: Ακολουθία, συμβάντα, επανάληψη, έλεγχος, διαδικασία.

 • 10. Προγραμματισμός παιχνιδιού ν.2

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βελτιστοποίηση κώδικα, αλληλεπίδραση χρήστη – παιχνιδιού, βαθμολογία χρήστη.

  Λέξεις κλειδιά: Βελτιστοποίηση, αλληλεπίδραση, πλήκτρα, ποντίκι, βαθμολογία.

 • 11. Προγραμματισμός παιχνιδιού ν.3

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βελτιστοποίηση κώδικα, έλεγχος, αλληλεπίδραση, βαθμολογία, έλεγχος, οριακές καταστάσεις.

  Λέξεις κλειδιά:  Βελτιστοποίηση, αλληλεπίδραση, βαθμολογία, έλεγχος, οριακές καταστάσεις.

 • 12. Τελική έκδοση παιχνιδιού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Ολοκληρωμένη έκδοση παιχνιδιού, παρουσίαση παιχνιδιού.

  Λέξεις κλειδιά: Παρουσίαση, συζήτηση, αναστοχασμός, προτάσεις, επέκταση.

 • Βιβλιογραφία