Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πληροφορική και Εκπαίδευση

  Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος

   

  ICTedu

 • 1. Πληροφορική, ΤΠΕ, Μαθησιακές τεχνολογίες, Εκπαιδευτική τεχνολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος δίνονται ορισμοί και γίνεται εισαγωγή στις έννοιες Πληροφορική, ΤΠΕ, τεχνολογίες μάθησης και εκπαιδευτική τεχνολογία.
  Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική, ΤΠΕ, Τεχνολογίες μάθησης, Εκπαιδευτική τεχνολογία, ηλεκτρονική μάθηση.

   

 • 2. Δυνατότητες των ΤΠΕ για ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα του μαθήματος συζητούνται οι δυνατότητες (affordances) της τεχνολογίας με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίησή τους.
  Λέξεις κλειδιά: Δυνατότητες, επεξεργασία, αναπαράσταση, δυναμική, επικοινωνία.

 • 3. Λογισμικό και Τεχνολογίες για παιδαγωγική αξιοποίηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται τύποι λογισμικών και συγκεκριμένες τεχνολογίες που αξιοποιούνται στη διδασκαλία και τη μάθηση.
  Λέξεις κλειδιά: Λογισμικό γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό, παιχνίδια, κινητές τεχνολογίες, διαδραστικά συστήματα.

   

 • 4. Οι θεωρίες μάθησης και ο ρόλος τους

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα του μαθήματος συζητείται ο ρόλος θεωριών μάθησης και αντίστοιχων διδακτικών μοντέλων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
  Λέξεις κλειδιά: Συμπεριφορισμός, γνωστική προσέγγιση, οικοδόμηση γνώσης, κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, ΤΠΕ.

 • 5. Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμτπη θεματική ενότητα του μαθήματος πραγματεύονται οι έννοιες της γνώσης του γνωστικού αντικειμένου, της παιδαγωγικής γνώσης του περιεχομένου και της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου.
  Λέξεις κλειδιά: Γνώση Περιεχομένου, Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου.
 • 6. Διδακτικοί στόχοι – Γνωστική και άλλες ταξινομίες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα του μαθήματος συζητείται η ένταξη διδακτικών στόχων στη διδακτική πράξη που υποστηρίζεται από ΤΠΕ.
  Λέξεις κλειδιά: Διδακτικοί στόχοι, μαθησιακοί στόχοι, εκπαιδευτικοί στόχοι, ανανεωμένη ταξινομία Bloom, ψηφιακή ταξινομία Bloom.
 • 7. Νοηματοδοτημένη μάθηση και γνωστικά εργαλεία: θεωρητική προσέγγιση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα του μαθήματος παρουσιάζεται η έννοια του γνωστικού εργαλείου και η συμβολή του στη στοχοθετημένη μάθηση.
  Λέξεις κλειδιά: Γνωστικό εργαλείο, μαθητοκεντρική προσέγγιση, μάθηση με νόημα, οικοδόμηση γνώσης.
 • 8. Νοηματοδοτημένη μάθηση και γνωστικά εργαλεία: τεχνολογική προσέγγιση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην όγδοη θεματική ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται τεχνολογίες και ο τρόπος αξιοποίησής τους ως γνωστικών εργαλείων άλλοντος - υπολογιστή.
  Λέξεις κλειδιά: Ερμηνευτικά εργαλεία, δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση, σημασιολογική οργάνωση, σύνδεση φυσικού περιβάλλοντος - υπολογιστή.
 • 9. Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: ψηφιακό σχολείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ένατη θεματική ενότητα του μαθήματος συζητούνται μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Παράδειγμα αποτελεί το έργο του ψηφιακού σχολείου της ελληνικής πολιτείας.
  Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό σχολείο, αποθετήριο, ψηφιακά εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια, ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, μεταδεδομένα.
 • 10. Εκπαιδευτικά σενάρια με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η δέκατη θεματική ενότητα του μαθήματος πραγματεύεται τη δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την υποστήριξη των ΤΠΕ.
  Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, διδακτικό σενάριο, σενάριο διδασκαλίας, δομή.
 • 11. Εκπαιδευτικά σενάρια με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ενδέκατη θεματική ενότητα του μαθήματος πραγματεύεται τη δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την υποστήριξη των ΤΠΕ.
  Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, υποστήριξη ΤΠΕ, παιδαγωγικά προστιθέμενη αξία.
 • Βιβλιογραφία