Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙΙ

  Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος

  Νέφος

 • 1. Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομή εκπαιδευτικού σεναρίου με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ΤΠΕ.

  Λέξεις κλειδιά:  Εκπαιδευτικό σενάριο, παιδαγωγική προσέγγιση, γνωστικά εργαλεία, τεχνολογίες μάθησης.

   

 • 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση της γνωστικής ψηφιακής ταξινομίας του Bloom. Ένταξη της ταξινομίας σε διδακτικές / μαθησιακές δραστηριότητες με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστική ταξινομία Bloom, διδακτική δραστηριότητα, μαθησιακή δραστηριότητα, φύλλα εργασίας.

 • 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων.

  Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση μαθητή, αξιολόγηση σεναρίου, πλαίσιο αξιολόγησης.

 • 4. Ιστοεξερεύνηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι ιστοεξερευνήσεις ως ερμηνευτικά εργαλεία: Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο.

  Λέξεις κλειδιά: Ιστοεξερεύνηση, ρόλος, αποστολή.

 • 5. Πλαίσιο αξιολόγησης ιστοεξερεύνησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πλαίσιο αξιολόγησης της ιστοεξερεύνησης: παιδαγωγικό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο.

  Λέξεις κλειδιά: Ιστοεξερεύνηση, πλαίσιο αξιολόγησης.

 • 6. Εννοιολογική χαρτογράφηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο σημασιολογικής οργάνωσης.

  Λέξεις κλειδιά: Εννοιολογική χαρτογράφηση, εννοιολογικός χάρτης, κόμβος, σύνδεσμος, πρόταση, στιγμιότυπο.

 • 7. Πλαίσιο αξιολόγησης εννοιολογικής χαρτογράφησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πλαίσιο αξιολόγησης εννοιολογικού χάρτη.

  Λέξεις κλειδιά: Εννοιολογικός χάρτης, έννοιες, διασυνδέσεις, περιγραφή, αποτελεσματικότητα, διάταξη.

 • 8. Εμπλουτισμένα εγχειρίδια και αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων και εθνικό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων.

  Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό σχολείο, διδαδραστικά βιβλία, αποθετήριο, εθνικός συσσωρευτής, φωτόδεντρο.

 • Βιβλιογραφία