Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

  Διδάσκοντες: Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος

 • 1. Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η προσέγγιση των γνωστικών εργαλείων.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστικό εργαλείο, μαθητοκεντρική προσέγγιση, οικοδόμηση γνώσης, μαθητής-δημιουργός, μαθησιακές δραστηριότητες.

 • 2. Πολυμεσικά στοιχεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαχείριση πολυμεσικών στοιχείων. Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και υπερμέσων.

  Λέξεις κλειδιά: Πολυμέσα, υπερμέσα, στατική εικόνα, δυναμική εικόνα, γραφική παράσταση.

 • 3. Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παιδαγωγική αξιοποίηση της μοντελοποίησης, προσομοίωσης και οπτικοποίησης.

  Λέξεις κλειδιά: Μοντελοποίηση, μοντέλο, προσομοίωση, αναπαράσταση, οπτικοποίηση.

 • 4. Μαθησιακές δραστηριότητες με προσομοιώσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την υποστήριξη προσομοιώσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακή δραστηριότητα, διδακτικοί στόχοι, δυναμική αναπαράσταση, προσομοίωση, Φυσικά.

 • 5. Προσομοιώσεις στη διδασκαλία της Φυσικής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιώσεων για θέματα από τη Φυσική.

  Λέξεις κλειδιά: Λογισμικά συγγραφής, Interactive Physics, Scratch, BYOB, Algodoo.

 • 6. Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση δειγματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με μοντελοποίηση, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις από τη Φυσική.

  Λέξεις κλειδιά: Κινηματική, ταχύτητα, επιτάχυνση, κρούση, λογιστικό φύλλο, Interactive Physics.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Αθήνα: Κλειδάριθμος
  2. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Πληροφορική και εκπαίδευση, ανοικτό μάθημα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1352
  2. Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  3. A Model of Learning Objectives, http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-taxonomy/
  4. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ανοικτό μάθημα Πανεπιστημίου Πατρών, https://eclass.upatras.gr/courses/PN1400/