Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων

  Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Γεροθανάσης

    

 • 1. Φασματοσκοπία UV - VIS

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Εισαγωγή στις φασματοσκοπικές μεθόδους ανάλυσης οργανικών ενώσεων.
  • Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
  • Ακτινοβολία UV και ηλεκτρονικές διεγέρσεις
  • Ηλεκτρονικές μεταβάσεις και κανόνες επιλογής
  • Φάσματα και οργανολογία – Nόμος Beer - Lambert
  • Χρωμοφόρες ομάδες
  • Φασματοσκοπία ορατού
  • Ασκήσεις – Ερμηνεία φασμάτων UV - VIS.

  Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ακτινοβολία UV,  ηλεκτρονικές, διεγέρσεις, ηλεκτρονικές μεταβάσεις, νόμος Beer-Lambert, χρωμοφόρες ομάδες, Φασματοσκοπία ορατού.

 • 2. Φασματοσκοπία IR

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Βασικές έννοιες φασματοσκοπίας υπέρυθρου
  • Μάζες, άτομα και ελατήρια
  • Συχνότητες δονήσεων τάσης υπέρυθρου διατομικού μορίου
  • Εντάσεις απορρόφησης
  • Συμμετρική δόνηση τάσης, αντί-συμμετρική δόνηση τάσης, δόνηση κάμψης
  • Απλός αρμονικός ταλαντωτής
  • Μη αρμονικός ταλαντωτής
  • Παράγοντες που επηρεάζουν τις συχνότητες τάσης του υπέρυθρου
  • Ασκήσεις - Ερμηνεία φασμάτων υπέρυθρου σε αντιπροσωπευτικό αριθμό οργανικών ενώσεων

  Λέξεις κλειδιά: Φασματοσκοπία υπέρυθρου, συχνότητες δονήσεων τάσης υπέρυθρου, συμμετρική δόνηση τάσης, αντί - συμμετρική δόνηση τάσης, δόνηση κάμψης, απλός αρμονικός ταλαντωτής, μη αρμονικός ταλαντωτής.

 • 3. Φασματοσκοπία ΝΜR

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Εισαγωγή στη φασματοσκοπία NMR – Το φαινόμενο NMR
  • Χημική μετατόπιση
  • Χαρακτηριστικές τιμές χημικών μετατοπίσεων NMR 1H
  • Ολοκλήρωση σημάτων NMR 1H
  • Σταθερές σύζευξης  spin-spin – Ανάλυση διαμορφώσεων οργανικών ενώσεων
  • Οργανολογία - Φασματογράφος NMR
  • Φασματοσκοπία NMR 13C
  • Φασματοσκοπία NMR μετασχηματισμού Fourier
  • Πορείες αποδιέγερσης
  • Χρονική κλίμακα NMR – Μελέτη φαινομένων χημικής ανταλλαγής
  • Αρχές φασματοσκοπίας NMR δύο διαστάσεων
  • Ασκήσεις – ερμηνεία φασμάτων NMR σε αντιπροσωπευτικό αριθμό οργανικών ενώσεων

  Λέξεις κλειδιά: Το φαινόμενο NMR, χημική μετατόπιση, χαρακτηριστικές τιμές χημικών μετατοπίσεων, σταθερές σύζευξης spin-spin, φασματοσκοπία NMR 13C, χημική ανταλλαγή.

 • 4. Φασματοσκοπία MS

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Αρχές της φασματομετρίας MS
  • Ενέργειες ιονισμού των ηλεκτρονίων σθένους
  • Βασικά οργανολογικά στοιχεία φασματομέτρου μαζών
  • Κορυφές των μοριακών ιόντων
  • Το φάσμα μάζας
  • Ισότοπα
  • Μέθοδοι παραγωγής ιόντων
  • Κορυφές M+2 και M+1
  • Φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης
  • Θραύσματα σχάσης
  • Ασκήσεις – ερμηνεία φασμάτων MS σε αντιπροσωπευτικό αριθμό οργανικών ενώσεων
  • Συνδυαστικές ασκήσεις: Ασκήσεις συνδυαστικής χρήσης των φασματοσκοπικών μεθόδων UV / Vis, IR, NMR  και MS

  Λέξεις κλειδιά: Ενέργειες ιονισμού, ισότοπα, θραύσματα σχάσης.