Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Φυσικά και Βιοτεχνολογικά Προϊόντα ως Bιοδραστικές ενώσεις

  Διδάσκοντες: Καθ. Χαράλαμπος Σταμάτης (Συντονιστής), Καθ. Μαρία Λουλούδη, Καθ. Ιωάννης Ρούσσης, Επίκ. Καθ. Ανδρέας Τζάκος, Λέκτορας Πέτρος Καταπόδης

    

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Βιοδραστικές ενώσεις, φυσικά προϊόντα, βιοτεχνολογικά προϊόντα.

 • 2. Φυσικά προϊόντα ως πηγή φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα μελετάται η βιοσύνθεση φυσικών προϊόντων, η εκχύλιση, η απομόνωση και η ταυτοποίηση τους.

  Λέξεις κλειδιά: Βιοσύνθεση, απομόνωση, ταυτοποίηση.

 • 3. Αξιολόγηση της δράσης των φυσικών προϊόντων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα μελετώνται οι βιοφυσικές μέθοδοι για την αξιολόγηση της βιολογικής δράσης των φυσικών προϊόντων.

  Λέξεις κλειδιά: Φασματοσκοπικές μέθοδοι, μέθοδοι ΝΜR.

 • 4. Βιοκαταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα περιγράφονται οι βιομετατροπές και βιοκαταλυτικές μέθοδοι για την παραγωγή βιοδραστικών και φαρμακευτικών μορίων.

  Λέξεις κλειδιά: Βιοκατάλυση, μη συμβατικά μέσα, ένζυμα, τοποεκλεκτικότητα, στερεοεκλεκτικότητα, πράσινες διεργασίες.

 • 5. Βιοκαταλυτικά εργαλεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμπτη θεματική ενότητα περιγράφονται οι μέθοδοι της ενζυμικής μηχανικής για την ανάπτυξη αποτελεματικών βιοκαταλυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοδραστικών μορίων.

  Λέξεις κλειδιά: Ενζυμική, μηχανική, ακινητοποίηση, βιοκατάλυση.

 • 6. Νανοβιοτεχνολογικά εργαλεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα μελετώνται τα νανοβιοκαταλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη φαρμάκων καθώς και οι εφαρμογές των νανοσωματιδίων στην ανάπτυξη θεραπειών βιοδραστικών μορίων.

  Λέξεις κλειδιά: Νανοβιοκατάλυση, νανοσωματίδια, ένζυμα, γραφένιο, νανοσωλήνες άνθρακα.

 • 7. Νανοβιοτεχνολογία και στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα εξετάζονται οι εφαρμογές της νανοβιοτεχνολογίας στη μεταφορά φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Νανοσωματίδια, μεταφορά φαρμάκων.

 • 8. Μικροβιακά προϊόντα ως πηγή φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην όγδοη θεματική ενότητα μελετώνται τα μεταβολικά προϊόντα, ο δευτερογενής μεταβολισμός και οι αρχές της μεταβολικής μηχανικής στην παραγωγή θεραπευτικών μορίων μορίων.

  Λέξεις κλειδιά: Μεταβολισμός, μεταβολικά προϊόντα, ρύθμιση μεταβολισμού.

 • 9. Βιοδραστικά προϊόντα από μύκητες και μικροφύκη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ένατη θεματική ενότητα μελετώνται οι μέθοδοι παραγωγής μικροβιακών βιοδραστικών προϊόντων.

  Λέξεις κλειδιά: Μικροφύκη, μύκητες, βιοαντιδραστήρες, ένζυμα.

 • 10. Βιοδραστικά συστατικά λειτουργικών τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δέκατη θεματική ενότητα μελετώνται τα βιοδραστικά συστατικά των λειτουργικών τροφίμων, φυσικών και εμπλουτισμένων.

  Λέξεις κλειδιά: Λειτουργικά τρόφιμα, βιοδραστικές ενώσεις, αντιοξειδωτικά, προβιοτικά.

 • 11. Θερανωστικά υβριδικά υλικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενδέκατη θεματική ενότητα μελετώνται τα λειτουργικά νανοσωματίδια πυριτίου στην ανάπτυξη θεραπειών και διαγνωστικών μεθόδων.

  Λέξεις κλειδιά: Νανοσωματίδια, ιχνηθέτες, αντικαρκινικά και αντιοξειδωτικά νανοσωματίδια.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • C. Ratledge and B. Kristiansen, Basic Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge, 2007
  • D. Clark, N. Pazdernik Biotechnology Academic Cell Update Elsevier 2012
  • Functional Foods and Nutraceuticals. Aluko, Rotimi E. Springer 2012. ISBN: 978-1-4614-3480-1.
  • Functional Food Product Development. Jim Smith and Edward Charter, editors. Willey-Blackwell 2010. ISBN: 978-1-4051-7876-1.
  • Functional Foods. Chadwick , Ruth F. Springer 2003. ISBN: 3540201203.