Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Βιολογικοί δείκτες

 • 2. Μελέτες Παρατήρησης

 • 3. Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές

 • 4. Συστηματικές ανασκοπήσεις & Μετα-ανάλυση

 • 5. Δεδομένα και πληροφορία

 • 6. Κατευθυντήριες οδηγίες

 • 7. Νοσοκομειακές λοιμώξεις

 • 8. Φορτίο νοσηρότητας

 • 9. Γενετική Επιδημιολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αρχές γενετικής επιδημιολογίας, περιγραφή σχεδιασμών, μελέτες υποψηφίων γονιδίων, μελέτες σάρωσης γονιδιώματος (genome-wide association studies), μεγέθη επιδράσεων, Σχέση φαινότυπου-γονότυπου,  Μονήρεις πολυμορφισμοί (SNPs), εξατομικευμένη διάγνωση, εξατομικευμένη πρόγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία, γενετική επιδημιολογία, γενετικά νοσήματα, μεντελιανά χαρακτηριστικά, νοσήματα σύνθετης κληρονομικότητας, Σχεδιασμοί μελετών γενετικής συσχέτισης, Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control), Προοπτικές κοόρτες (prospective cohorts), Αναδρομικές κοόρτες (retrospective cohorts), Συγχρονικές μελέτες (cross-sectional), Εμφωλεασμένες μελέτες  (nested).

  Λέξεις κλειδιά: γενετική επιδημιολογία, πολυμορφισμός, σύνθετα νοσήματα.

 • 10. Ανάλυση αποφάσεων, μέτρηση ποιότητας ζωής και κόστους-αποτελεσματικότητας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεωρία της λήψης των κλινικών αποφάσεων υπό κίνδυνο, δένδρο αποφάσεων, πολυσύνθετο δένδρο αποφάσεων, μειονεκτήματα της θεωρίας λήψης αποφάσεων, πλεονεκτήματα της θεωρίας λήψης αποφάσεων, αναλύσεις ευαισθησίας, μέθοδοι μέτρησης ποιότητας ζωής και κόστους, επιβίωση σε έτη με συνεκτίμηση της ποιότητας ζωής, μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας.

  Λέξεις κλειδιά: δένδρο αποφάσεων, ανάλυση ευαισθησίας, επιβίωση, μελέτη κόστους-αποτελέσματος.

 • 11. Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας σε επιδημιολογικές μελέτες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: διαφάλιση ποιότητας, έλεγχος ποιότητας, αναλυτικό πρωτόκολλο μελέτης, μελέτες εγκυρότητας μετρήσεων, μελέτες ακρίβειας μετρήσεων, μέτρα εκτίμησης εγκυρότητας, μέτρα εκτίμησης ακρίβειας, συντελεστής συσχέτισης, ευαισθησία, ειδικότητα, δείκτης Καππα, συντελεστής μεταβλητότητας, συντελεστής ενδο-ταξιακής συσχέτισης.

  Λέξεις κλειδιά: διασφάλιση ποιότητας, πρωτόκολλο μελέτης, εγκυρότητα μετρήσεων, ακρίβεια μετρήσεων, μέτρα εκτίμησης εγκυρότητας, μέτρα εκτίμησης ακρίβειας, συντελεστής συσχέτισης, ευαισθησία, ειδικότητα, δείκτης Καππα, συντελεστής μεταβλητότητας.

 • 12. Επιδημιολογία καρκίνου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφική επιδημιολογία νεοπλασιών, σταδιοποίηση και διαφοροποίηση, παράγοντες κινδύνου, δοκιμασίες δευτερογενούς διαλογής, τι είναι ο καρκίνος, ποιοί είναι οι πιο συχνοί καρκίνοι παγκοσμίως, ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνων, χαρακτηριστικά του καρκίνου.

  Λέξεις κλειδιά: επιδημιολογία, νεοπλασίες, σταδιοποίηση, παράγοντες κινδύνου, δευτερογενής διαλογή.

 • Διδακτικά συγγράμματα