Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Μοριακή Φαρμακολογία Καρδιαγγειακών Φαρμάκων

  Διδάσκοντες: Περικλής Παππάς (Συντονιστής), Μάριος Μαρσέλος, Μαίρη Κωνσταντή, Γιώργος Λεονταρίτης, Κατερίνα Αντωνίου, Αλέξανδρος Τσελέπης, Δημήτριος Κιόρτσης, Νίκος Κολαΐτης, Ρήγας Καλαϊτζίδης.

 • 1. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή σε έννοιες και θέματα φαρμακολογίας.

  Λέξεις κλειδιά: Φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση, παρενέργειες, τοξικότητα.

 • 2. Αρχές φαρμακοκινητικής - Φαρμακοκινητική Ανάλυση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εμβάθυνση σε φαρμακοκινητικές έννοιες για φαρμακοκινητικές αναλύσεις.

  Λέξεις κλειδιά: Απέκκριση, όγκος κατανομής, χρόνος ημιζωής, φαρμακοκινητικά μοντέλα, υπολογισμός φαρμακοκινητικών παραμέτρων, γραφικές παραστάσεις.

 • 3. Κλινικές Μελέτες - PK/PD ανάλυση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Hands-on analysis χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα κλινικών μελετών.

  Λέξεις κλειδιά: AUC, AUC_inf, CL, CL_last, t1/2, Vd, Lambda_Z, t1/2 Lambda_Z.

 • 4. Stress - Λιπίδια - Μεταβολισμός φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο ρόλος του stress στην ομοιοστασία των λιπιδίων και των ενζυμικών συστημάτων μεταβολισμού φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Stress, λιπίδια, μεταβολισμός φαρμάκων, κυτόχρωμα P-450, πυρηνικοί υποδοχείς, γλυκοκορτικοειδή, αδρενεργικά φάρμακα.

 • 5. Φαρμακοδυναμική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Υποδοχείς, αγωνιστές, ανταγωνιστές, μερικοί αγωνιστές - Μηχανισμοί ενδοκυττάριας σηματοδότησης και δράση φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Υποδοχείς, αγωνιστής, ανταγωνιστής, μερικός αγωνιστής, ενδοκυττάρια σηματοδότηση, μετάδοση σήματος.

 • 6. Αξιολόγηση νέων φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προκλινική και κλινική αξιολόγηση νέων φαρμάκων και διαδικασίες τοξικολογικού ελέγχου για έγκριση νέων φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Προκλινική αξιολόγηση, κλινική αξιολόγηση, μεταφραστική έρευνα, κλινική μελέτη, τοξικότητα, μεταλλαξιογόνος δράση, έγκριση νέων φαρμάκων.

 • 7. Αντίδοτα αντιπηκτικών φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των αντιδότων των αντιπηκτικών φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: TSOACS, θέση-στόχος, αιμορραγικές επιπλοκές, αντίδοτο, κλινικές μελέτες.

 • 8. Αντιθρομβωτικά φάρμακα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κατηγορίες των αντιθρομβωτικών φαρμάκων και ο μηχανισμός δράσης τους.

  Λέξεις κλειδιά: Αιμόσταση, θρόμβωση, ρήξη αθηρωματικής πλάκας, αντιαιμοπεταλιακά - αντιπηκτικά φάρμακα.

 • 9. Από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μηχανισμός δράσης-Κλινική αποτελεσματικότητα των από του στόματος χορηγούμενων αντιπηκτικών.

  Λέξεις κλειδιά: Ανταγωνιστές βιταμίνης Κ, NOACS, Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, Monitoring.

 • 10. Ενέσιμα αντιπηκτικά φάρμακα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Είδη και μηχανισμός δράσης των ενέσιμων αντιπηκτικών φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Ιστορική αναδρομή, UFH,LMWH, Fondaparinux, Bivalirudin.

 • 11. Παρεντερικά αντιπηκτικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τρόπος χορήγησης, μηχανισμός δράσης και περιγραφή των παρεντερικών φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Ηπαρίνες, Εργαστηριακές μετρήσεις, κλινικά κριτήρια, εργαστηριακή διάγνωση, διαγνωστική αξία.

 • 12. Μοριακή Φαρμακολογία Αιμοπεταλιακών Υποδοχέων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανταγωνιστές των αιμοπεταλιακών υποδοχέων, υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί και κλινική σημασία.

  Λέξεις κλειδιά: Αιμοπετάλιο,  υποδοχείς προσκόλλησης, παθοφυσιολογικός ρόλος φάρμακα-ανταγωνιστές των αιμοπεταλιακών υποδοχέων.

 • 13. Πλειοτροπικές δράσεις αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πλειοτροπικές δράσεις ανταγωνιστών των αιμοπεταλιακών υποδοχέων.

  Λέξεις κλειδιά: Πλειοτροπική δράση, Τικαγρελόρη, κλοπιδογρέλη, ασπιρίνη, αδενοσίνη.

 • 14. Πλειοτροπικές δράσεις νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πλειτροπικές δράσεις ανταγωνιστών της θρομβίνης, του Fxa, της βιταμίνης Κ.

  Λέξεις κλειδιά: Θετικές επιδράσεις στην: αθηροσκλήρωση, φλεγμονή, αγγειακή ίνωση, ενδοθηλιακή λειτουργία.

 • 15. Αντιυπερτασικά φάρμακα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ιδιοπαθής υπέρταση-παθογένεια. Κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων και μηχανισμός δράσης τους.

  Λέξεις κλειδιά: Διουρητικά, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές: Ca 2+, AII, αΜΕΑ, αγγειοδιασταλτικά, αντιαδρενεργικα, αναστολείς ρενίνης.

 • 16. Φάρμακα κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Παχυσαρκίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και τρόπος δράσης των αντιδιαβητικών φαρμάκων.

  Λέξεις κλειδιά: Γλυκαιμικός έλεγχος, παράγοντες κινδύνου ΚΑΝ, παχυσαρκία, ασφάλεια.

 • Βιβλιογραφία

  Αντίδοτα των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων

  1. Providencia R, et al. Thromb Res. 2014;134:1253–1264.

  2. Newman P, et al. Thromb Haemost. 2008;100:530–547.

  3. Niespialowska-Steuden M, et al. Pharmacol Therapeut. 2012;134:345-354.

  4. Castellucci LA, et al. JAMA. 2014;312:1122–1135.

  5. Siegal DM. J Thromb Thrombolysis. 2015; In press.

  6. Dentali F, et al. Thromb Haemost. 2011;106:429–438.

  7. Ehrlich HJ, et al. Haemophilia. 2002;8:83–90.

  8. Aledort LM. J Thromb Haemost. 2004;2:1700–1708.

  9. Eerenberg ES, et al. Circulation. 2011;124:1573–1579.

  10. Levi M, et al. J Thromb Haemost. 2014;12:1428–1436.

  11. Miller CS, et al. Am J Cardiol. 2012;110:453-460.

  12. Chai-Adisaksopha C, et al. Blood. 2014;124:2450-2458.

  13. Van Ryn J, et al. Blood. 2012;120:Abstract 3418.

  14. Van Ryn J, et al. J Am Coll Cardiol. 2011;57: Abstract E1130.

  15. Grottke O, et al. Circulation. 2014;130(Suppl 2):Abstract A18544.

  16. Toth J, et al. Blood. 2012;120:Abstract 22.

  17. Glund S, et al. Circulation. 2013;128(22 Supplement): Abstract A17765.

  18. Glund S, et al. Blood. 2014;124: Abstract 344.

  19. Lu G, et al. Nat Med. 2013;19:446–451.

  20. Crowther M, et al. Blood. 2014;124:Abstract 4269.

  21. Crowther M, et al. J Thromb Haemost. 2013;11(Suppl 2):Abstarct 30.

  22. Crowther M, et al. Circulation. 2014;130:2105–2126.

  23. 64th Annual Scientific Session American College of Cardiology's (ACC).

  24. Ansell JE, et al. N Engl J Med. 2014;371:2141–2142.

  25. Hollenbach S, et al. Circulation. 2014;130(Suppl 2):Abstarct A14657.

  26. Lu G, et al. Circulation. 2014;130(Suppl 2):Abstarct A18218.

  Νεώτερα αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα. Φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά και κλινική αξιολόγηση

  1. Davi G, et al. N Engl J Med 2007;357:2482-94.

  2. Jennings LK. Thromb Haemost 2009;102:248-57.

  3. Michelson AD. Nat Rev Drug Discov 2010;9:154-69.

  4. Niespialowska-Steuden M, et al. Pharmacol Therapeut 2012;134:345-354.

  5. Kalantzi KI, et al. Expert Rev Clin Pharmacol 2012;5:319-36.

  6. Wallentin L. Europ Heart J 2009;30:1964-77.

  7. Papathanasiou A, et al. Hellenic J Cardiol 2007;48:352-63.

  8. Serebruany VL, et al. J Am Coll Cardiol 2005;45:246-51.

  9. Michelson AD, et al. Eur Heart J 2006;Suppl. 8 (Suppl. G):G53-G8.

  10. Mega JL, et al. N Engl J Med 2009;360:354-62.

  11. Simon T, et al. N Engl J Med 2009;360:363-75.

  12. Pare G, et al. N Engl J Med 2010;363:1704-14.

  13. Sibbing D, et al. Circulation 2010;121:512-8.

  14. Sibbing D, et al. Eur Heart J 2009;30:916-22.

  15. Mega JL, et al. JAMA 2010;304:1821-30.

  16. Bhatt DL, et al. Eur Heart J 2012.

  17. Bauer T, et al. BMJ 2011;343:d4588.

  18. Mega JL, et al. JAMA 2011;306:2221-8.

  19. Price MJ, et al. JAMA 2011;305:1097-105.

  20. Collet J-P, et al. N Engl J Med 2012; 367:2100-9.

  21. Wiviott S, et al. Circulation 2007;116:2923-32.

  22. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2007;357:2001-15.

  23. Saucedo JF, et al. Primary Care Diabetes 2012;6:167-77.

  24. Angiolillo DJ, et al. J Am Coll Cardiol 2010;56:1017-23.

  25. Roe M, et al. N Engl J Med 2012;367:1297-309.

  26. Mega JL, et al. Lancet 2010;376:1312-9.

  27. Storey RF. Thromb Haemost 2011;105:S75–S81.

  28. Gurbel PA, et al. Circulation 2009;120:2577-85.

  29. Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57.

  30. Angiolillo DJ, et al. Am J Cardiol 2009;103 [SUPPL]:40A-51A.

  31. Angiolillo DJ, et al. JAMA 2012;307:265-74.

  32. Bhatt DL, et al. N Engl J Med. 2013;368:1303-13.

  33. Newman P, et al. Thromb Haemost 2008;100:530–547.

  34. Niespialowska-Steuden M, et al. Pharmacol Therapeut 2012;134:345-354.

  35. Eriksson BI, et al. Annu Rev Med 2011;62:41–57.

  36. Hankey GJ, et al. Circulation 2011; 123:1436-5084.

  37. Kubitza D, et al. Curr Med Res Opin 2008; 24:2757-2765.

  38. Wong PC, et al. J Thromb Haemost 2008;6:820-29.

  39. Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-1151.

  40. Eikelboom JW, et al. Circulation 2011; 123:2363-2372.

  41. Hart RG, et al. Stroke 2012; 43:1511-1517.

  42. Diener H-C, et al. Lancet Neurol 2010; 9:1157-1163.

  43. Patel MR, et al. N Engl J Med 2011; 365:883-891.

  44. Hankey GJ, et al. Lancet Neurol 2012; 11:315-322.

  45. Granger CB, et al. N Engl J Med 2011; 365:981-992.

  46. Easton JD, et al. Lancet Neurol 2012; 11:503-5.

  Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και συνοδά νοσήματα

  1. Newman P, et al. Thromb Haemost. 2008;100:530–547.

  2. Marín F, et al. J Am Coll Cardiol. 2009;54;1041-1057.

  3. Wan Y, et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2008;1:84–91.

  4. Niespialowska-Steuden M, et al. Pharmacol Therapeut. 2012;134:345-354.

  5. Eriksson BI, et al. Annu Rev Med. 2011;62:41–57.

  6. Hankey GJ, et al. Circulation. 2011; 123:1436-5084.

  7. Kubitza D, et al. Curr Med Res Opin. 2008; 24:2757-2765.

  8. Wong PC, et al. J Thromb Haemost. 2008;6:820-29.

  9. Connolly SJ, et al. N Engl J Med. 2009;361:1139-1151.

  10. Eikelboom JW, et al. Circulation. 2011; 123:2363-2372.

  11. Hart RG, et al. Stroke. 2012; 43:1511-1517.

  12. Uchino K, Hernandez AV. Arch Intern Med. 2012; 172:397-402.

  13. Eikelboom JW, Weitz JI. Nat Rev Cardiol. 2012; 9:260-262.

  14. Diener H-C, et al. Lancet Neurol. 2010; 9:1157-1163.

  15. Patel MR, et al. N Engl J Med. 2011; 365:883-891.

  16. Hankey GJ, et al. Lancet Neurol. 2012; 11:315-322.

  17. Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011; 365:981-992.

  18. Easton JD, et al. Lancet Neurol. 2012; 11:503-511