Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Γεωργία Παπαντωνίου

 • 1. Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ορισμός, Έννοιες-κλειδιά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ορισμός, Έννοιες-κλειδιά (διατήρηση πειθαρχίας, μαθησιακή ετοιμότητα).

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Διοίκηση της τάξης, Διδακτικές τεχνικές, Στοχαστικός εκπαιδευτικός.

 • 2. Σημαντικά ζητήματα στη σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ιδιότητες διακεκριμένων εκπαιδευτικών. Γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Σημαντικά ζητήματα στη σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία (κονστρουκτιβισμός, διαφορετικότητα των μαθητών στην τάξη, εξωσχολικές επιδράσεις).

  Λέξεις κλειδιά: Σαφήνεια μαθήματος, Διδακτική ποικιλία, Εμπλοκή στο έργο, Προσεκτικός έπαινος, Κονστρουκτιβισμός, Διαφορετικότητα μαθητών.

 • 3. Η ανάπτυξη των μαθητών: Στοιχεία κοινωνικής ανάπτυξης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στοιχεία κοινωνικής ανάπτυξης (προσκόλληση, οικογένεια) και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

  Λέξεις κλειδιά: Προσκόλληση, Τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς ι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

 • 4. Η ανάπτυξη των μαθητών: Στοιχεία γνωστικής ανάπτυξης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης των Piaget και Vygotsky: Έννοιες-κλειδιά, στάδια και σημεία κριτικής.

  Λέξεις κλειδιά: Αφομοίωση, Αναπροσαρμογή, Εξισορρόπηση, Σχήμα, Ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης, Υποστηρικτικό πλαίσιο.

 • 5. Νοημοσύνη: Ορισμός και κλίμακες μέτρησής της

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ορισμοί νοημοσύνης. Κλίμακες Binet και Weschler.

  Λέξεις κλειδιά: Νοημοσύνη, Νοητικό Πηλίκο, Κλίμακες νοημοσύνης, Γνωστικό ύφος.

 • 6. Θεωρίες Νοημοσύνης: Ψυχομετρική προσέγγιση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεωρίες Νοημοσύνης προερχόμενες από την Ψυχομετρική προσέγγιση: Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell-Horn-Carroll, Vernon, και Gustafsson (τα ιεραρχικά μοντέλα).

  Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση παραγόντων, Ρέουσα νοημοσύνη, Αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη, Ιεραρχικά μοντέλα.

 • 7. Θεωρίες Νοημοσύνης: Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Θεωρίες Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης: Gardner, Sternberg, Goleman.

  Λέξεις κλειδιά: Αναλυτική ικανότητα (Ακαδημαϊκή νοημοσύνη), Πρακτική νοημοσύνη, Συναισθηματική νοημοσύνη.

 • 8. Κίνητρα και μάθηση Ι: Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το κίνητρο επίτευξης και η θεωρία αιτιακών αποδόσεων. Διαστάσεις των αιτιακών αποδόσεων. Αιτιακές αποδόσεις και συναισθήματα. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα και εκπαίδευση. Ο επιτυχημένος δάσκαλος. Η θεραπευτική χρήση των αιτιακών αποδόσεων στο σχολείο.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτο-ρύθμιση, Διαστάσεις αιτιακών αποδόσεων (δυνατότητα ελέγχου, σταθερότητα, τόπος, ύπαρξη πρόθεσης), Έπαινος.

 • 9. Κίνητρα και μάθηση ΙΙ: Σχέσεις της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης με τη μάθηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι έννοιες της αυτο-αντίληψης, της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεών τους. Οι σχέσεις τους με τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση κατά τη βρεφική, την προσχολική και τη σχολική ηλικία.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση.

 • 10. Η προσωπικότητα, οι ιδιότητες και το στρες του εκπαιδευτικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα και το στρες του εκπαιδευτικού.

  Λέξεις κλειδιά: Αποτελεσματικότητα, Στρες, Συναισθηματική ασφάλεια ους. Οι σχέσεις τους με τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση κατά τη βρεφική, την προσχολική και τη σχολική ηλικία.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Elliot, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Traver, J. (2008). Εκπαιδευτική ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Ε. Συγκολλίτου & Α. Λεονταρή). Αθήνα: Gutenberg.
  • Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία: Θεωρία και πράξη (Επιμ. Έκδ. Κ. Μ. Κόκκινος). Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Γιαβρίμης, Π. (2010). Ζητήματα παιδαγωγικής και σχολικής ψυχολογίας. Αθήνα: Σιδέρης.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Βιβλία:

  • Δήμου, Γ. (2002). Εκπαιδευτική ψυχολογία: Θεωρίες μάθησης. Αθήνα: Gutenberg.
  • Fontana, D. (1996). Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς (Μτφ. Μ. Λώμη). Αθήνα: Σαββάλας.
  • Foulin, J.-N., & Mouchon, S. (2002). Εκπαιδευτική ψυχολογία (Μτφ. Μ. Φανιουδάκη). Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Καραγιαννοπούλου, Ε. (2007). Για τη μάθηση: Η σημασία του σχεσιακού παράγοντα. Αθήνα: Gutenberg.
  • Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.
  • Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο.
  • Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης; Μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση (Επιμ. Έκδ. Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός). Αθήνα: Gutenberg.
  • Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Ε. Μακρή-Μπότσαρη). Αθήνα: Έλλην.
  • Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης. Αθήνα: Τυπωθήτω.