Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κινητική Αγωγή και Μάθηση

  Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας

 • 1 - Τι είναι η Κινητική Αγωγή

 • 2 - Αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των σωματικών και κινητικών εμπειριών στην ανάπτυξη των παιδιών

 • 3 - Το Νευρικό Σύστημα. Η ανάπτυξη και η εκτέλεση ενός σχεδίου κίνησης

 • 4 - Ψυχοπαιδαγωγικές Βάσεις τη Κινητικής Αγωγής (Α Μέρος)

 • 5 - Ψυχοπαιδαγωγικές Βάσεις της Κινητικής Αγωγής (Β Μέρος)

 • 6 - Κινητική και Ρυθμική Αγωγή

 • 7 - Μεθοδολογία Έρευνας στην Κινητική Αγωγή

 • 8 - Παιδαγωγικές διαστάσεις στην Κινητική Αγωγή (Α Μέρος)

 • 9 - Παιδαγωγικές διαστάσεις στην Κινητική Αγωγή (Β Μέρος)

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Zimmer R., (2007). Εγχειρίδιο κινητικής αγωγής από τη θεωρία στην πράξη. (Επιμ. Α. Καμπάς) Αθήνα: Αθλότυπο.

  • Londston, B., Alleman, L., Straits, S., Belka, D., & Clark, D. (1997). Physical Education Unit Plans for Preschool – Kindergarten – Learning Experiences in Games, Gymnastics, and Dance. Human Kinetic, U.S.A.

  • Παυλίδη, Ε. (2012). Κινητική και Ρυθμική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση από τη Θεωρία στην Πράξη. Εκδ.: ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη.

  •  Υπ. Εθν.Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (1995). Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, Βιβλίο Νηπιαγωγού, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα.

  • Νικολάου – Κουρκάκη, Ε. (1996). Ημερήσιες Προγραμματισμένες Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο. Εκδ.:Gutenberg, Αθήνα.
  • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

   • Rose, D.J. (1998). Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος – Μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Επιμ.: Ε. Κιουμουρτζόγλου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.