Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Στωϊκή Φιλοσοφία: Επίκτητος, εγχειρίδιο

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Συλβάνα Χρυσακοπούλου


 • 1. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο P. Hadot εξηγεί την μετάβαση από τον Επίκτητο στον Μ. Αυρήλιο στο βιβλίο του: Μάρκος Αυρήλιος. Η ένδον ακρόπολις (υπό έκδοση).Το μάθημα είναι συνδετικό μεταξύ του προηγουμένου εξαμήνου και του εαρινού, ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές την συνέχεια των μαθημάτων.

  Λέξεις κλειδιά: Τρεις τόποι.

 • 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ιστορικό πλαίσιο εντάξεως του μαθήματος από την ελληνιστική  εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα, οπότε και ιδρύονται όλες οι φιλοσοφικές σχολές, στις οποίες αναφερόμαστε: Στωική, Επικούρεια, Νεοπλατωνική.

  Λέξεις κλειδιά: Πρακτική φιλοσοφία, ελληνιστική εποχή, ύστερη αρχαιότητα.

 • 3. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεμελιώδης έννοια κατανοήσεως της φιλοσοφικής προβληματικής του P. Hadot είναι η φιλοσοφία ως ''αίρεσις βίου'' υπό την πρακτική έννοια που λαμβάνει από την ελληνιστική εποχή και μετά, κατ' αντιδιαστολή προς την θεωρητική διάσταση που είχε η φιλοσοφία κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Οι πνευματικές ασκήσεις που ο P. Hadot αναλύει προέρχονται από την πρακτική εντός των άνωθεν Σχολών, όπως προκύπτουν από την παράδοση.

  Λέξεις κλειδιά: Φιλοσοφία, αίρεσις βίου.

 • 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Υπό εξέταση σύγγραμμα από φιλοσοφικής απόψεως, προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση του με τις άνωθεν θεματικές διά της μεταφραστικής, γραμματικής και συντακτικής εξετάσεώς του κατά τις απαιτήσεις του μαθήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Στωική Φιλοσοφία, Επίκτητος, Εγχειρίδιον.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  Pierre Hadot: Exercises spirituels et philosophie antique υπό έκδοση στην νεοελληνική από τον εκδοτικό οίκο Ηλέκτρα

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Συγγράμματα, πηγές στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος:

  1.  von Arnim, Hans, Stoicorum veterum Fragmenta
  2. Αρχαία κείμενα στωικών, επικουρείων και νεοπλατωνικών: Oxford / Loeb Classical texts
  3. Σχετική βιβλιογραφία με τους άνωθεν συγγραφείς στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική γλώσσα.

   

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Pierre HADOT, Exercices Spirituelles et Philosophie Antique, Albin Michel, 2002.
  • Pierre HADOT, La citadelle Ιntérieure: Introduction aux “Pensées” de Marc Aurèle, Librairie Anthème Fayard, Paris 1992
  • Ilsetraut et Pierre HADOT, Apprendre à Philosopher dans l’Antiquité, Références, Paris, 2004.

   

  • SEDLEY D., LONG A.A.,The Hellenistic Philosophers. vol. 1 The principal sources in translation with philosophical commentary with (Cambridge University Press, 1987)
  • LONG A.A.,The Hellenistic Philosophers Vol. 2 Greek and Latin texts with notes  (Cambridge University Press, 1987)
  • LONG A.A.,The Question of Eclecticism. Studies in later Greek Philosophy, (co-editor with J. Dillon) (University of California Press, 1988)
  • LONG A.A.,Images and Ideologies: Self-definition in the Hellenistic World, (co-editor with A. W. Bulloch, E.S. Gruen, A. Stewart) (University of California Press, 1993)
  • LONG A.A.,Stoic Studies (Cambridge University Press, 1996)
  • LONG A.A.,Epictetus. A Stoic and Socratic Guide to Life (Clarendon Press, Oxford, 2002)
  • LONG A.A.,From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (Oxford University Press, 2006).