Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ειδικά Θέματα Μηχανικής (Μηχανική των Σύνθετων Υλικών)

  Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Ευάγγελος Χατζηγεωργίου

 • 1. Εισαγωγή στα σύνθετα υλικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Γίνεται μελέτη της γενικής δομής των σύνθετων υλικών πολυμερικής, μεταλλικής και κεραμικής μήτρας. Ειδικότερα, μελετάται η δομή των ινοπλισμένων πολυστρωματικών σύνθετων υλικών. Τέλος, δίδεται η σχετική ορολογία.

  Λέξεις κλειδιά:  Σύνθετο Υλικό, Πολυφασικό Υλικό, Φάση  Μήτρας, Φάση Ενίσχυσης, Ίνες ενίσχυσης, Ινοπλισμένο στρώμα.

 • 2. Μακρομηχανική ανάλυση στρώματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα περιγράφονται βασικά μεγέθη της Μηχανικής. Ο νόμος του Hooke για διάφορους τύπους υλικών και ο νόμος του Hooke για δισδιάστατα στρώματα με παράλληλες ίνες ενίσχυσης. Μελετώνται οι υλικές σταθερές στρώματος καθώς και οι θεωρίες αστοχίας στρώματος.

  Λέξεις κλειδιά: Ελαστικές σταθερές, μηχανικές τάσεις και τροπές, ενέργεια παραμόρφωσης, υλικές σταθερές.

 • 3. Μικρομηχανική ανάλυση στρώματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα εξετάζονται τα κλάσματα όγκου και μάζας. Γίνεται εκτενής μελέτη των μεθόδων εκτίμησης των τεσσάρων υλικών σταθερών ινοπλισμένου στρώματος.

  Λέξεις κλειδιά: Κλάσματα όγκου, μάζας και κενών σύνθετου υλικού, υλικές σταθερές σύνθετου υλικού.

 • 4. Μακρομηχανική ανάλυση πολύστρωτων σύνθετων υλικών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα μελετάται αρχικά η κωδικοποίηση των πολύστρωτων σύνθετων υλικών. Στη συνέχεια περιγράφονται οι σχέσεις τάσεων – τροπών.  Τέλος, εξετάζονται οι επίπεδες και καμπτικές ελαστικές σταθερές.

  Λέξεις κλειδιά: Πολύστρωτα σύνθετα υλικά, ελαστικές σταθερές, υγροθερμικές σταθερές, κλασσική θεωρία πολύστρωτων πλακών.

 • 5. Αστοχίες, ανάλυση και σχεδιασμός πολύστρωτων σύνθετων υλικών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμπτη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετώναι ειδικές περιπτώσεις πολύστρωτων σύνθετων υλικών. Επίσης, περιγράφοντια τα κριτήρια αστοχίας και ο σχεδιαμός πολύστρωτου σύνθετου υλικού.

  Λέξεις κλειδιά: Συμμετρικά, αντισυμμετρικά, Cross-Ply, Angle-Ply, ισοζυγισμένα πολύστρωτα, κριτήριο αστοχίας.

 • 6. Ευφυή σύνθετα υλικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πιεζοηλεκτρικά Υλικά, Υβριδικά Σύνθετα Υλικά.

  Λέξεις κλειδιά: Υβριδικά σύνθετα υλικά.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ MATLAB, Voyiadjis, G. Z. / Kattan, P. I. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12272139
  2. ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Τόμος Ι, Ραυτογιάννης, Ι.Γ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12447834


  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Σύνθετα Υλικά, Παπανικολάου, Γ., Μουζάκης, Δ., Αθήνα: Κλειδάριθμος 2007, ISBN: 9789604610273, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
  • Mechanics of composite materials , Sendeckyj, GP, New York ; London : Academic Press 1974, ISBN: 0121365026, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
  • The behaviour of structures composed of composite materials, Vinson, GR, Sierakowski, RL, Dordrecht ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers 1987, ISBN: 9024731259, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
  • Mechanics of composite materials with MATLAB, Voyiadjis, GZ, Springer 2005, ISBN: 3540243534, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
  • Composite materials : engineering and science, Matthews, FL, Rawlings, RD, Boca Raton : CRC Press ; Cambridge, England : Woodhead Publishing c1999, ISBN: 0849306213, 1855734737, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
  • Composite materials : mechanical behavior and structural analysis, Berthelot, JM, New York : Springer 1999, ISBN: 0387984267, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
  • Mechanics of composite materials, Kaw, AK, Autar, K., Boca Raton, FL : Taylor & Francis 2006, ISBN: 0849313430, (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)


  Composite laminates

  http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_laminates


  Composite materials

  http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_Materials