Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση

  Διδάσκων : Π. Παπακωνσταντίνου

  Περιγραφή μαθήματος :

  Ι. Παιδαγωγική και Επιστήμες της Αγωγής/ Εκπαίδευσης

  1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις ή επιστημολογικές εξελίξεις
  2. Παιδαγωγικός Λόγος (discours)  και παιδαγωγική γνώση (savoir)
  3. Παιδαγωγική ιδεολογία και εκπαιδευτική πραγματικότητα

  ΙΙ.Η ανάπτυξη και συγκρότηση της Αυταρχικής Παιδαγωγικής

  1. Ιστορική θεώρηση και στοιχειοθέτηση
  2. Εκδοχές της αυταρχικής παιδαγωγικής και εκπαίδευση
  3. Κριτική εξέταση σύγχρονων όψεων/ πρακτικών της αυταρχικής παιδαγωγικής

  ΙΙΙ.Το κίνημα της Νέας Αγωγής και οι επιδράσεις του στη νεοελληνική εκπαίδευση
  IV. Παιδαγωγική σκέψη, ψυχανάλυση και σχολείο
  V.Ριζοσπαστικές  παιδαγωγικές ιδέες και  «συμβολική»  βία:  κριτική  των  εκπαιδευτικών θεσμών
  VI. Στον ορίζοντα των παιδαγωγικών ιδεών.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος : Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης. Παρέχονται βασικά στοιχεία των κυρίαρχων κλασσικών αλλά και σύγχρονων θεωριών της Μάθησης των Διδακτικών Μεθοδολογιών και της Γνωσιακής Επιστήμης.

  Λέξεις κλειδιά : μάθηση, εκπαίδευση, μαθησιακή πρακτική, παιδαγωγική, αυταρχική παιδαγωγική

 • 1 - Εισαγωγικό μάθημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γενική Εισαγωγή: περιεχόμενο,  οργάνωση των μαθημάτων, “λογική” και στόχοι του μαθήματος. Το πλαίσιο των παραδόσεων και η παρακολούθησή τους. Εννοιολογικές διευκρινίσεις και επιστημολογικές εξελίξεις.Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής.Παιδαγωγικός Λόγος (discours) και παιδαγωγική γνώση (savoir).

  Λέξεις κλειδιά: εισαγωγή, παρακολούθηση, οργάνωση μαθήματος, συζήτηση, παιδαγωγική επάρκεια, ιστορία παιδαγωγικής, εξέλιξη, μετασχηματισμός, αγωγή, παιδαγωγική, εκπαίδευση, παιδεία, μόρφωση, κατάρτιση • 2 - Η ανάπτυξη και συγκρότηση της Αυταρχικής Παιδαγωγικής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ιστορική θεώρηση και στοιχειοθέτηση. Εκδοχές της αυταρχικής παιδαγωγικής και εκπαίδευση. Κριτική εξέταση σύγχρονων όψεων/ πρακτικών της αυταρχικής παιδαγωγικής. Χαρακτηριστικά Αυταρχικής Παιδαγωγικής. Το κίνημα της Νέας Αγωγής και οι επιδράσεις του στη νεοελληνική εκπαίδευση Ι.

  Λέξεις κλειδιά: αυταρχική παιδαγωγική, αλληλοδιδακτική μέθοδος, ηθική παιδαγωγική, ελευθερία, αυτοδυναμία του παιδιού, ψυχολογία του παιδιού, ηθικολογία, αυταρχισμός, ανταγωνισμός, αυταρχισμός, εξουσία, έλεγχος, ιεραρχία • 3 - Το κίνημα της Νέας Αγωγής και οι επιδράσεις του στη νεοελληνική εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το επιστημονικό/πειραματικό μοντέλο ως βάση ανάπτυξης συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης της διδακτικής διαδικασίας. Η παιδαγωγική θεωρία της M. Montessori και η αξιοποίησή της στην προσχολική εκπαίδευση. Παιδαγωγική σκέψη, ψυχανάλυση και σχολείο.

  Λέξεις κλειδιά: ατομικισμός, χρηστικότητα, αποτελεσματικότητα δράσης, αντιαυταρχική αγωγή, σχολείο, παρατήρηση, βιώματα χαράς


 • 4 - Παιδαγωγική σκέψη, ψυχανάλυση και σχολείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βασικές έννοιες της Ατομικής Ψυχολογίας. Η σχέση του ατόμου με την εργασία. Η σχέση του υποκειμένου με το άλλο φύλο.

  Λέξεις κλειδιά: σχέσεις, ψυχολογία, ατομικότητα, προσωπικότητα

 • 5 - Ριζοσπαστικές παιδαγωγικές ιδέες και «συμβολική» βία: κριτική των εκπαιδευτικών θεσμών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ριζοσπαστική παιδαγωγική θεώρηση διαμορφώνεται σταδιακά από το τελευταίο τέταρτο του XIX αι. και μορφοποιείται κατά το πρώτο τέταρτο του ΧΧ αι..

  Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική ιδέα

 • Βιβλιογραφία

  • Houssaye Jean, "Δεκαπέντε παιδαγωγοί", ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.(2000)
  • Hofstetter Rita,Schneuwly Bernard, "Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης", ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε (2005)
  • Mialaret Gaston, "Επιστήμες της εκπαίδευσης", ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.(2008)