Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών Ι

  Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πλακίτση

  1


 • 1. Σκοποί της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα μελετώνται με ακρίβεια οι σκοποί της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Προαγωγή των Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, Κατανόηση του κόσμου, Κριτική σκέψη, Αναγνώριση της χρησιμότητας, Επιστημονικές Ιδέες, Απόκτηση Επιστημονικής Νοοτροπίας.

 • 2. Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα μελετάται με ακρίβεια η μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Παραγωγική και Επαγωγική μέθοδος.

 • 3. Διαδικασίες Επιστημονικής Μεθόδου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα μελετώνται οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και η εφαρμογή τους στην πρωτοσχολική εκπαίδευση.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Διαδικασίες Επιστημονικής Μεθόδου.

 • 4. Θεωρίες Μάθησης για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα μελετώνται οι Θεωρίες Μάθησης για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Μπιχεβιορισμός, Ανακαλυπτική μάθηση, Επικοδομητισμός, Κριτικές των Θεωριών Μάθησης.


 • 5. Διδακτικά Μοντέλα για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμπτη θεματική ενότητα μελετώνται τα Διδακτικά Μοντέλα για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακό μοντέλο μάθησης, Εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης, Ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης.

 • 6. Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα μελετώνται τα Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά προγράμματα, Σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με το Σχολείο.

 • 7. Αξιολόγηση στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα μελετάται η Αξιολόγηση στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, Ο ρόλος της προηγούμενης γνώσης, Το νόημα του Λάθους.

 • 8. Παραδείγματα διδασκαλίας βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην όγδοη θεματική ενότητα μελετώνται τα Παραδείγματα διδασκαλίας βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών.

  Γενικότερα, το μάθημα έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών αλλά και τις διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων και πως αυτές εφαρμόζονται κατά τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον στόχος τίθεται η απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας από τους φοιτητές αλλά και η κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί προϊόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας. 

  Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία εννοιών Φ.Ε, Ήχος, Φως - Σκιές - Χρώματα, Επίπλευση-Βύθιση.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Roth, W. Μ. (1995). Authentic school science: Knowing and learning in open-inquiry science laboratories. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishing. 

  2. Πλακίτση Κατερίνα (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα, Πατάκης. 

  3. Πλακίτση Κατερίνα (2010) (επιμ.). Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση σ. 434. E-book available online: http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf 

  4. Πλακίτση Κατερίνα (2011) (επιμ.). Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Sociocognitve and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Αθήνα: Πατάκης. 

  5. Ραβάνης, Κ. (2003). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω.


  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Καλογιαννάκης, Μ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Αι., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Τ., Τσαπαρλής, Γ. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες: Φυσικά Δημοτικού και Οδηγός Δασκάλου. Ψηφιακό Σχολείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  2. Κουλουμπαρίτση, Α., Πλακίτση, Κ., Περράκη, Β., Κλωνάρη, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Καλογιαννάκης, Μ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Αι., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Τ., Μανδρίκας, Α., Μελίστα, Α., Τσαπαρλής, Γ. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες - Μελέτη του Περιβάλλοντος/Φυσικές Επιστήμες και Οδηγός Δασκάλου. Ψηφιακό Σχολείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  3. Πλακίτση, Κ., Κασσέτας, Ι., Α., Σμυρναίου, Ζ., Δεβελάκη, Μ., Διακόνου, Μ., Κανδεράκης, Ν., Φανίδης, Χ., Ταραμόπουλος, Θ., Παπατσίμπα, Λ. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση και Οδηγός Καθηγητή και Ψηφιακό Βιβλίο. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Φυσική Γυμνασίου. Ψηφιακό Σχολείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.