Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών ΙΙ

  Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πλακίτση

  1

 • 1. Ο ρόλος του / της Νηπιαγωγού υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωριών μάθησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα μελετάται ο ρόλος του / της Νηπιαγωγού υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωριών μάθησης.

  Το μάθημα «Διδακτική των εννοιών των Φυσικών επιστημών ΙΙ» στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων θεωριών μάθησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις τους. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών μέσα από ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας και να τους παρέχει σύγχρονα εργαλεία μάθησης για εφαρμογή στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Εποικοδομητισμός, Μπιχεβιορισμός, ανακαλυπτική μάθηση, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση.

 • 2. Διαπολιτισμικές και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στη δεύτερη θεματική ενότητα μελετώνται με ακρίβεια οι διαπολιτισμικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

  Το μάθημα «Διδακτική των εννοιών των Φυσικών επιστημών ΙΙ» στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων θεωριών μάθησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις τους. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών μέσα από ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας και να τους παρέχει σύγχρονα εργαλεία μάθησης για εφαρμογή στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα σπουδών.

 • 3. Ο ρόλος του Μουσείου στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα μελετάται η διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ.

  Το μάθημα «Διδακτική των εννοιών των Φυσικών επιστημών ΙΙ» στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων θεωριών μάθησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις τους. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών μέσα από ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας και να τους παρέχει σύγχρονα εργαλεία μάθησης για εφαρμογή στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Μουσειοπαιδαγωγική, Επιστημονικά Κέντρα, επίσημη - ανεπίσημη και δια βίου μάθηση.

 • 4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.

  Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλοντική Εκπαίδευση, αειφόρος ανάπτυξη, αειφορία στο σχολείο.

 • 5. Νέες Τεχνολογίες και Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμπτη θεματική ενότητα μελετώνται οι νέες τεχνολογίες και η διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών.

  Το μάθημα «Διδακτική των εννοιών των Φυσικών επιστημών ΙΙ» στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων θεωριών μάθησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις τους. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών μέσα από ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας και να τους παρέχει σύγχρονα εργαλεία μάθησης για εφαρμογή στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Διαδραστικά τεχνολογικά μέσα, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία.

 • 6. Αξιολόγηση στη Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα εξετάζεται η αξιολόγηση στη διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών.

  Το μάθημα «Διδακτική των εννοιών των Φυσικών επιστημών ΙΙ» στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων θεωριών μάθησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις τους. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών μέσα από ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας και να τους παρέχει σύγχρονα εργαλεία μάθησης για εφαρμογή στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, θέματα Φυσικών Επιστημών.

 • 7. Σχεδιασμός διδακτικών στρατηγικών για τη Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα μελετάται ο σχεδιασμός διδακτικών στρατηγικών για τη Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών.

  Το μάθημα «Διδακτική των εννοιών των Φυσικών επιστημών ΙΙ» στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων θεωριών μάθησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις τους. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών μέσα από ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας και να τους παρέχει σύγχρονα εργαλεία μάθησης για εφαρμογή στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Συμμετοχικές μέθοδοι, ομαδοσυνεργατική μάθηση, Jigsaw.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Καριώτογλου, Π. (2006). Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

  2. Πλακίτση Κατερίνα (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Πατάκης.

  3. Πλακίτση Κατερίνα (2010) (επιμ.). Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση σ. 434. E-book available online: http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf

  4. Πλακίτση Κατερίνα (2011) (επιμ.). Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Sociocognitve and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Αθήνα: Πατάκης.

  5. Ραβάνης, Κ. (2003). Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο.


  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Τσελφές, Β. (2011). Galileo Galilei: διάλογος γύρω από τα δυο σημαντικότερα κοσμικά συστήματα. Μια διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: δωρεάν, ηλεκτρονικό βοήθημα.

  2. Χρηστίδου, Β. (2008). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

  3. Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Καλογιαννάκης, Μ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Αι., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Τ., Τσαπαρλής, Γ. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες: Φυσικά Δημοτικού και Οδηγός Δασκάλου. Ψηφιακό Σχολείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  4. Κουλουμπαρίτση, Α., Πλακίτση, Κ., Περράκη, Β., Κλωνάρη, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Καλογιαννάκης, Μ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Αι., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Τ., Μανδρίκας, Α., Μελίστα, Α., Τσαπαρλής, Γ. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες - Μελέτη του Περιβάλλοντος/Φυσικές Επιστήμες και Οδηγός Δασκάλου. Ψηφιακό Σχολείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  5. Πλακίτση, Κ., Κασσέτας, Ι., Α., Σμυρναίου, Ζ., Δεβελάκη, Μ., Διακόνου, Μ., Κανδεράκης, Ν., Φανίδης, Χ., Ταραμόπουλος, Θ., Παπατσίμπα, Λ. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση και Οδηγός Καθηγητή και Ψηφιακό Βιβλίο. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες, Φυσική Γυμνασίου. Ψηφιακό Σχολείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.