Βιβλιογραφικά δεδομένα

-       Βεργίδης Δ., (2004), Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: επιτεύγματα και Δυσλειτουργίες, Αθήνα, Α διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων : http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/vergidis.pdf.

-        Καραλής Θ., Η εκπαίδευση Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Th_Karalis_1.pdf

-        Κόκκος Α., Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Προσδιορισμός του πεδίου, τάσεις, πολιτικές: http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Al_Kokkos_2.pdf

-        Κόκκος Α., (2004), Οι κοινωνικές διαθέσεις απέναντι στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της Ελλάδας,  Αθήνα, διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων : http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/kokkos.pdf.

-        Βεργίδης, Δ. (επιμ.) (2003), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

-        Douglas Τ, (1997) . Η επιβίωση στις ομάδες : βασικές αρχές της συμμετοχής στις ομάδες, Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα 1997

-        Jarvis P. (2003), Adult and continuing education: theory and practice, - 2η έκδ. Ανατυπωμένη, Routledge, London; New York

-        Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2002), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος Α΄ Γενικά Εισαγωγικά Θέματα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

-        Κόκκος A. (2005) Εκπαίδευση ενηλίκων : ανιχνεύοντας το πεδίο Μεταίχμιο, Αθήνα

-        Κόκκος Α. (1999) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι Συντελεστές, ΕΑΠ, Πάτρα.

-        Κόκκος, Α., (1998) Αρχές Μάθησης Ενηλίκων. Στο: Ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, τόμος Β, Πάτρα : ΕΑΠ σελ. 19-51.

-        Κόκκος Α. (επιμ.) (2002), Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.

-        Μάρδας, Γ. Δ. (2002), Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία του Συστήματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα.

-        Rogers J. (1989), Adults learning, Open University Press, Milton Keynes; Philadelphia (3η έκδ).

-        Rogers J. (2001), Adults learning, Open University Press, Buchingham; Philadelphia (3η έκδ).

-        Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα

-        Σιπητάνου, Α.(1998), Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: η Διαχρονικότητα και οι Μεταλλαγές του Προβλήματος. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

-        Σιπητάνου, Α. (2005), Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση. Μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

-        Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella (1999) , Learning in adulthood: a comprehensive guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco

-        Williams E. (1996) So...you want to teach adults?, Pippin Publishing, Ontario


-        ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

-        Brookfield, S. (1986), Understanding and Facilitating Adult Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.

-        Brookfield, S. (1995), "Adult Learning: An Overview", Tuinjman, A. (επιμέλεια), International Encyclopedia of Education, Οξφόρδη: Pergamon Press.

-        Cross, P. K. (1981), Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.

-        Dewey, J. (1938), Experience and Education, Νέα Υόρκη: Collier Books.

-        Federighi, P., Bax, W. & Bosselaers, L. (επιμέλεια) (1999), Unesco Glossary of Adult

-        Learning in Europe, European Association for the Education of Adults (EAEA) Hamburg: Unesco.

-        Griffin, C. (1987), Adult Education and Social Policy, Λονδίνο: Croom Helm.

-        Hiemstra, R. (επιμέλεια) (1991), Creative environments for effective adult learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey - Bass.

-        Jarvis, P. (1987), Adult Learning in the Social Context, Λονδίνο: Croom Helm.

-        Jarvis, P. (1998), Adult and Continuing Education: Theory and Practice, 2η Έκδοση, Λονδίνο: Routledge.

-        Knowles, M.S. (1978), The Adult Learner: A Neglected Species, 2Edition, Χιούστον: Gulf.

-        Mezirow, J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.

-        Rogers, A. (1996), Teaching Adults, 2η Έκδοση, Φιλαδέλφεια: Open University Press.

-        Silberman, M. (1998), Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips, Σαν Φρανσίσκο: Jossey Bass.

-        Tennant, M. (1997), Psychology and Adult Learning, 2Edition, Λονδίνο: Routledge. 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015, 12:20 μμ